Brev 1 okt 1720 från Christina Piper till inspector Ryting

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Monsieur 1: Inspecteur
Ifvar Rytingh
Alunbruket

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Herr Inspector
Så mycken spannemåhl som man hint med en till dato uthtröska,
har iagh befalt inspectoren Brome till werkes sända det han lärer
i dags efterkomma till en 30 t (tunnor): rågs och derom sielf
herr inspectoren tillskrifwa; och qvittence derpå begiera,
tillkommande lördags skall mehra spannmåhl sändas, så att den
säden efter icke skall tryta icke heller något annat.
Huru iagh skall kunna sätta pris på den spannemåhlen som nu
sändes wet iagh intet så framt h. inspectoren icke föruth lemnar
mig derom sina tanckar hwilket iag nu begierer och äfwen att det
antagande priset i gvittencerne då spannemåhlen lefwereras
uthnemnes samt att frelset månatel. få wetta huru högt den dem
beräcknas.
Till en pigas antagande till Bryggeriet
har

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

har iagh före samtyckt, och synes något kåstsamt, om man innan
det först kommo i gångs och man kunde få see hwad det nyttande
skulle der till och en bryggare antaga, hwilket dock lemnas till
H. inspectorn godt finnande, men mig skulle bäst synas att sedan
en piga der till antagas som af tillhel? af bonde eller husmans
dagwärcken av andrarums godset Bruket förfärdigar och till H.
inspectoren lefwererar det då sedan kunde några uthlemnas till
ett visst pris att försällias, då det genom H. inspectoren
deröfwer hafwande oppfylt torde på det sättet vinna utsändt måhl;
Sedan iag mig vidare betänckt, angående Speth af H. inspectore
mig tillbuder ?

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Silfwirent finner iag bäst wara att de till beckarne lefwereras
genom H. inspectorn och om Ryttmästaren Beck der på lemnar Spetz
quittenser hwilcket mitt swar H. inspector kan låta Spetz vetta,
och äfwen at iag mig med dem ej befattar.
Uthom detta föregående förefaller mig at berätta att mig sällsamt
förekommer det underlige procedere som emot bergfougden Aschenbohm
föröfwas. Hwilcket H. inspectoren bettre än mig lärer vara bekant
efter som iagh helt ogierna måste hörra och för samt opptaga att
H. inspectorn, med heela den saken haft att beställa hvilcket om
det skiedt af andra därtill inetrigerad eller som af sigt sielf
migh obekant är. Hwilket senare migh

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

mig dock icke vill troo, efter iagh mehnar det H. inspectorn
såsom en goudsbetiente snarare skulle söka att befordra och bi-
behålla gwad vigt vihl hafva och för godt funnit att giöra mer så
måste enthera dock wara efter iag nu förnimer det H. inspectorn
antel. vill den saken der hän draga att Aschenbohm som af största
enfalldigheet och måst till undsleppande det öfwerhonom hela
förra åhret öfande och tillväxa hatet det mig nogh nu förstå af
hvadh orsack det skiedt blifvit twungen med den nu arresterade
karlen at om tvisten allordera fall med en wed namn Hiort å nyo
begunna allordera, och sin tienst den

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

andragande orsaker skull, wärckeligen bör återfå, så framt
de för den genom H.inspectorns underlige dispotition honom
lemnade penningar honom fråntagas, till bem.te. Hiort å nyo
transportera.
Jagh skrifwer här om i hers gående till baron och Bergmästaren H.
Gripenhielm hvilken H. inspectorn honom strax? ville lefverera
och hans svar jemte sitt med denna anspel mig fordes senast
sända på det iag sedan må migh derefter rätta och vetta hvad mig
till förkunnande av slike orättrådige proceclere? skall begynna.
Hwarjmte iag ännu till H Inspector det förtroende

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

troende drager, att han som altid wist sigh vara måhn om min
nyttias betrakande efter sin skyldigheet denne saken till det
bästa säker att befordra, och Ascherbom bibehålla vid den rätt
som honom så listeligen undangås på det iag ike må få orsak,
dem som der vid mehra sig medst förmå på tienligt och behörigt
sätt angrypa emot min villie. Jag ferbl.
H. inspectorn
välvildig
Högestad de. 1. ockt 1720 Christina Piper

P.S Som iag nu antagit en trenligs
ladu

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

ladufougde till andrarum på hvilkens ährelighet iag icke tviflar
derföre har iag det här igenom H. inspectorn bort berätta med
begeran at H. inspectorn med sädens uthtröskande imedlertid har
anstäm? efter han så slikt tienar under H inspectorn tillsist at
ferrän hans med der begerte bryggeska blifwer vilie H. inspectorn
mej vetta låta.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen