Christina Piper 25 oktober 1742

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

À Monsieur
Monsieur de Ryting
Directeur des Mines
à Ahlunbruket

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högachtad Hr Directeur

Iag tackar Hr Directeuren för sine
lemnade Mogne tanckar wid be=
swären emot Allmogen uti In=
gelstad, Jerrestad, Herrestad och Lju=
nits härader wid nu warande
Riksdag. de samme lärer jag just
sådane som de äro upsända, emedan
skjälen på hwilka de stödja sig tyckas
wara oemosäijelige.
Angående Bränne Kjörslen til
Bruket har jag nu med denne Express
som går til baka tilskrifwit och
anbefalt både hr Cammereraren
Broome och Inspectoren Brock at de
på alt satt skohla söka til at upmana

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

och intala Allmogen på Andrarums
och Torups gods at de icke mindre nu
än effter gammal plägsed, formo=
deligen skohla kjöra, besynnerligen
som jag Expresses befalt at de för
annat mindre nödigt i möijeliga=
ste måtto skohla förskonas, til wede=
kjörslans befrämjande. Om
någon god wärckan häraf hoppas
jag innan kort få hr Directeurens
goda berättelse, förmodandes ock
at hr Directeuren jämwäl sjelf så begär
at nödiga påminnelser ej lemnas
ifall det finnes nödigt, på det at
Bruket för bränne skull, ej måtte
i otid nödgas uphöra, hwilket jag
med wähl wilja ej wäl kan, eller
wille ansee.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

En 12 st: hästar få sändas hit at
gå ofwer wintren, men intet at
insättjas på stall, utan at gå ute
på dyngan och stå om Nätterne i
gomme under skjul, allenast
de blifwa sådane uttagne at de, som förr
skjedt, ej äro aldeles utkjörde
och förderfwade, eller skabotte
och eljest utmattade, som intet
til annat annars dågde än gjxxx
skjutas ihjäl, häldre än wåga på
dem något foder.
Med nöije är jag altid
Högachtade Hr Directeurens

Krageholm d:25
octob:1742

Tjänstwilligste
tjänarinna
Christina Piper

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Uppslaget med sida 2 och 3 (extrabild).

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen