Christina Piper 23 december 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högachtade Hr Directeuren

I anseende där til att wintren med
snö och frost tyckes wilja alt mehr och mehr
tilsättja, lemnar jag til Hr Directeurens
goda gjöromåhl, huruwida med ar=
betet wid ahlunbruket fortfares kan
så, at omkostningarne som wintern kan
i et eller annat förekommande måhl
förorsake, icke må öfwertiga sjelfa
ahluntilwärkningen i denna tiden
på Åhret, hwaraf tilförene, icke län=
gesedan, någon kjänning warit.
Ingen ting fägnar mig mehra
än at höra huru med Magazins

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

huset, som en så angelägen ting wid
Bruket anseenligen skall hafwa awan=
cerats, men som oachtadt mig icke är
bekant huru ock på hwad sätt med
murkarlarne accorderat är, eller hwil=
ka som där hit intils brukade äro,
antingen Hr Directeuren låtit accordera
med dem i Rus eller ock betahlar dem
dagspenningar mehr eller mindre
med deras handtlangare och ofrige
derwid nödige arbetsfolk, hwarom
jag innan arbetet åter igen begynner
gjerna will wara underrättad näst
det at jag ganska närligen wil hafwa
recommender at samma arbete så bittida
i full gång näst kommande wahrdag
som det sig någon sin gjöra låter,
på thet at dette Magazins huus med första
som skje kan, kunde blifwa färdigt.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Jag har tillsagt timermannen Nils
Nilsson, som i förledne sommar arbetade
här på gården, att emottaga Timmer=
mens arbetet wid bemelte Huus, hwil
ket jag härigenom will låta Hr Directeuren
weta, på thet han desförinnan med
honom kan Accordera om arbetslöhnen:
twistandes icke uppå at ju alt Timmer
wärket redan famskaffat är och så-
leds, wid förefallande arbete, til hands,
och lemnar för öfrigit till Hr Directeurens
och Hr Cammereraren Brommmés egit
goda gjöromohl hwad Accordet med Tim=
mermannen widkommer efter den
förtjänst som honom för det arbetet til=
komma kan: jemte det att jag drager
thet förtroende til Hr Directeuren at alt
hwad som til muremästare arbetets fort=
sättjande, såsom med nödig steens fram
skaffande, kalks brennande i sinom tid och

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

dylikt mehra, sin rätta tid warder iacht=
tagit och til hands, til arbetets obehindrade
fortgång.
Det skulle ock wara mig kjärt om Hr
Directeuren nu i winter wid infallande före
så låter anstalta att gods bönderne
på alla 3 godsen, til omkostningarnes
besparande på det anbefalte steengjär=
det kring om Nya Huset, få framföre
uti en proportionerad jämelikhet dem
emellan wissa lass steen, och lägga til
reds på platsen, så att när wåhrdagen kom=
mer steengjärdetdå kan upsättjas
för betahlning, annars kommer detta
steengjärde mig på alt för dryg bekost=
nad, om jag tillika stenen betahla skall.
Med nöje stedse förblifwande
Högachtade Hr Directeurensweta
Tienstwildigaste
Christina Piper
Krageholm 23
Decemb:1741

PS: Malmström och Troberg hafwa nu warit här, wid hwilket
tilfälle jag förbättradt theras löhn och Caracter, som Hr
Directeuren tilfarene är bekant men jag nu herigenom
will låta Hr Directeuren weta.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen