Christina Piper brev 3 november 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Har sens en watn spruta med i Metal
wändrör

à Monsieur
Monsieur Le Directeur
Byting
à Ahlunbruket

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högachtade Hr Directeur.

Härjemte öfwersändes nu then
från Stockholm bestälte och hit neder
komne watn sprutan med 1 Metall
wendrör och kopparkar med tjenstel.
begjäran Hr Directeuren behagade
låta samma watn spruta emottaga
och warsamt in sättja, samt seder=
mehra på Bruks Hwentarumet
låta uppföra, och en wiss Karl
den om händer gifwa til upseende
och answar nu och framdeles
antingen hon bruks eller icke

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

denna spruta har jag låtit probera
här på Krageholm och befunnit
henne wara rät ferm och quick
samt at gifwa wähl och starckt
watn på 18 alnars högd, så at hon
wid bruket är fulkomlig nog.
1:löser skrufwerenyckle följer på
ett band bunden til sprutan, och
mehra löst är icke utan alt til-
behör befins i fulkomeligit stånd.
Jag är med nöje
Högachtade Hr Directeurens

Christina Piper
Krageholm: 3
Nov: 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

PS: för thet at watn sprutan intet
under wägen må förderfwas eller skadas,
så har jag sändt Laquaien Peter med
wagnaren.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen