Christina Piper 7 september 1742

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högacktad herr Directeur !


Af Hr Directeurens bref med sten=
läggaren Datt: d: 5: hujus finner iag
att en ansenlig hoper med sten; till
sten muren kring om Trägården
wid Nya herre gården skall nu
wara fram kiörder, som ock att
der med ännu Continueras, är myc=
ket wäl, ock som iag äfwen der af
ser att stenläggaren eij finner sig
wäl komme uth med dett giorda
accord till 18 öre fambnen dett
han ock siellf nu berättat, ock att

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

han eij tilltror sig hädaneffter nu när
dagarne blifwa kortare siellf annars
kunna upplägga mer än en fambn
om dagen af den Muren som skall
wara fullkommelig dryg ock hög,
som eij will mycket förslå nu
på en så liten tijd som wäderli=
ken kan foga sig, hwar till ock
nöd wendigt skall fordras 2ne st:n
handtlangare som äntelg. måste
legas för daglöhn, ock i desse
tillstundande korta dagar eij
kunna särdeles uthrätta; Ty
finner iag bätre att i åhr

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

up skiuta med denne Murens upp=
läggande, till näst kommande åhr
då man /will gud/så mycket ti=
digare i wåhrdagen kan giöra en
begynnelse, då ock dagarne till=
tage att dett kan löhna arbetet
med leetje är wäl att dett Con=
tinuerar med stenens fram kiörsel
så der till kan wara tillräckelig
sten. Elliest bedes ock att Hr
Directeuren nu i effterhöst wille
låta denne Plattzen instänga
med ett Rijsgiärde på dett att
eij omkring herre gården i Winter

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

må stå så alldeles öppet,
hwar med städse förblifwer

Hr Directeurens

Krageholm d:7. Tienstwilligeste
Septem 1742.
Christina Piper

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen