Christina Piper brev 11 juni 1742

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

À Monsieur
Monsieur le Directeur
Ifwar Ryting
à
AlunBruket

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Sedan min hemkomst ärindrar
jag mig hafwa förgätit berätta
herr Directeuren min willia
angående Magazin husets in
rätting. Jag påminner
mig hafwa samtyckt rums
indelning för Betienter wid
Magazinet, men wid närma
re eftersinnande, håller iag
detta ganska otiänligt, förmån
ligast för eldswåda skull,
utan faställer härigenom
heldre, att en tienlig bygnad
inrättas särskilt och bygges
gent emot Magazinet för
Bokhållare, så att herr Direc
teuren förthenskull behagade
föranstalta att ingen skorsten i
Magazinet upmuras, kunnan
des rummen som warit ärnade

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

till eg:e för Betienter, i det stället
nyttias och brukas till Magazinet.
Innan detta framkommer,
förmodar jag murgesällen,
Carl Nyman wara på hitresan
igen, men i annan hän-
delse, behagade herr Directeur
en genast och i samma
stund drifwa honom hit.
Iag är med nöje

Hr Directeurens

Tienstwilligaste
Christina Piper
Krageholm
d 11 Junii
1742

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen