Brev 15 okt 1719 från Christina Piper till inspector Ryting

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

amonsieur
Monsieur 1 Inspecteur
Ifwar Rything
Gissning: Alunbruket

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Som mig nådigt funnit at ned sända till Skohne ...(går inte att läsa)
Cammare Skrifware Carl Sathe och äfwen lemnat honom befallningh på
alt sätt der under incassera några pengar till H. Inspectornh förnöd-
enhet med mehra som till Bruket behöfwes och herr inspectorn
påkallar har och befalt honom till det högsta försällia någon ahlun
och om dess för yttrande med herr Inspectorn öfwerlägga.
Ty begieres tienstel. att herr Inspectorn honom i hvad som kan honom
anlita ville honom sitt betackande lemna, efter han i alla måhl sigh
till herr Inspectorn förtroor, och ville herr inspectorn och lemna
honom af den till värckade och lämna så mig det som han ifrån vercket
kan finna nådigt at commendera och iagh förblifwer.
H. Inspectornh
Ängön den 15
octob. 1719.
Wälwillig
Christina Piper

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen