Brev 16 jan 1720 från Christina Piper till inspektor Ryting

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Monsieur 1: Inspecteur
Ifwar Rytingh
Alunbruket

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Ehreborne och Wälbetrodde Herr
Inspector

Dät har Cammereren Watz
wijd min hijt kombst, som skied-
de förledne Onssdag, mig
föredragit, hwad som H:r
Inspectoren honom igenom
dhe kärt tillförende inlup-
ne brefwen, tillskrifwit, be-
stående förnembligast der
utinnan, 1:o att H:r Ryttmä-
star Beck och thes fång-

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

ne broder må tillåtas och
lembnas, till theras Sub-
sistence Torupz Gårdz afwell
tillijka med Bonde Ränttan
utaf insockne hemmanen, på
thet sättet som dhe det
förledit åhr hafft och
niutit, Men förbehålla
mig, Tegellwärcket, Bön-
dernes Åcker och Dagz wärc-
ken, heela fiskerijet wijd
Kiljwijk Knäbäck och Swijta
mölla, samt skogen till
Bruketz Jemte alle ut-
sochne hemmanen till rän-
ta och arbete;

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Och som Jag aldehles är nögd
att Beckarne på det sättet
må till wijdare med then
träffande slut få bruka
och behålla Torupz gårds af-
well tillijka med Bonde
Ränttan utaf insochne hem-
manen; Så kan H:r In:
spectoren sådant H:r Rytt-
mästaren Bäck icke alle-
nast at berätta, utan och
giöra honom therom för-
säkrat, det Jagh så myc-
ket möijel. är lärer wara
måhn om, at sökia så
hans som thes fångne

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Broders Conservation.
Men finner der wijd nödigt
at påminna, det man bor-
de med honom komma öf-
wer ens om en wiss åhrl.
Summa, som på Stärbhu-
setz skulld bör Kårttas
för Tegellbruket och
dhe andre Omständighee-
ter Jag under min egen
disposition mig förbehåller,
på det man der igenom
må kunna und fly all
wijd löfftigheet uti Räck-
ningarne, med slijke
minutier och Specia-

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

liteter; För denskull
som H:r Inspectoren för-
model. lärer wara be-
kant, huru myckit
allt sådant sigh kan
bestijga till en wiss Sum-
ma, i Penningar ut-
räcknat, så som reen
och behållen avange;
Så behagade H:r Inspec-
toren der öfwer giöra
ett project, som sedan
af mig och Beck Kan
underskrifwas.
2:do: Angående H:r Inspecto-
rens förskått, och

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

fordran för det för flutne
åhret, samt påminnellse
Om Nödige Penningar
till Pannornes drifwan-
de för detta åhr.
Så har Jag wähl till-
förende lembnat H:r Inspec-
toren dhe ordres, det han
hade frijheet at föryt-
tra så mycket af alunen
som efter handen till
bruketz nödwändige drift
skulle betarfwas, det
Jag nu här med will
hafwa itererat.
Och hwadh H:r Inspectorens

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

fordran wijd kommer, der om
har Jag för lengst igenom
Såthen giort anstellt att
han skulle den samme nu
medan han der neder
wistas, utaf dhe incassera-
de Medellen promt för
nöija; fölliandes och här
hoos, 3 st. General små
tull Contoiretz på Tullnä-
reren der sammastädes
utgifne assignationer uppå
1060 Dr Sillf:er till
sammans sedan Centona-
len är blifwen obser-

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

verad och innehållen, hwilk.
Summa H:r Inspectoren
wille incassera och ther på
sedan mig quittence öf-
wer sända, med förmählan
uti hwad Mynte Sort
betahlningen skiedt.
Och som en man från Giö-
teborg will handla af
mig någre hundrade tun:r
alun; Ty har Jag nö-
digt och med första få
weta hwad behåldning
der af hoos H:r Inspecto-
ren kan wara.
/ Och till hwad Prijs H:r Inspec-
toren menar sig kunna der
neder försälia en tunna alun /

Förblif.
H:r Inspectorens
Wälwildigste
Stockholm d. 16
Jan: 1720
Christina Piper

Rulla till toppen