Brev 16 juni 1727 från Christina Piper till Inspector Ryting

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

À Monsieur
Monsieur L’inspecteur
Ifwar Rytting
à Ahlunbruket

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Hr Inspector

I anledning af Hr Inspectorens i dag
ankomna bref och begäran öfwersä
sedes under försegling de
originale Documenter Som Hr
Inspectoren sidst hade wijd
Berg tinget at behörigen in
gillra, tillika med nå[gre]
flere som första gång[en]
blefe försummade och
förglömde förmodes
Secreterarens bortowaran
hwilka tillika med de
forra alla finnes på
hoos gående förteckning
up förde.
jemte loijnantske förenin
gen följer original inlagan
till Commission på det Hr
Inspectoren sielf må finna

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

hwilken der rådeligare
är producera.
Hwad af copieringen wijd kom-
mer, så behagade Hr In-
spectoren hafa det beswäret
at derom draga försorg,
så framt nödigt skulle
finnas, den afgifn
stemplat papper följer
härjemte nembl. 10: ark
a 8 ./. st. och 4: ark a 4./. st.: Men
skulle Hr Häradshöfdingen
fordra Carta till högre
prijs, täcktes Hr Inspecto-
ren ärbiuda penningar,
emedan icke högre
här i orten står at ärhål-
las.
Efter Hr Inspectorens mig

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

gifne project följer här
hoos et bref till Hr
Berg Mästaren Lemoine
angående den begiärte com-
munication af utwisningar
och beslag på ahlunbruks
skogarne hwilket Hr
Inspectoren befordra
och aflefwerera [wi??]
så framt han icke [???]-
mer at mer sig nå-
got answar och äfwen-
tyr i framtjden öfwer-
drager. Slutl. recommen
derar jag alt utj Hr In-
spectorens goda försorg
och förblifr
Hr Inspectorens
Wälwilligste
Christina Piper
Krageholm d. 16
Junij 1727./.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen