Brev 19 juni 1720 från Christina Piper till inspector Ryting

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

a Monsieux
mons. l inspecteur de Rytting
en Ystad
ex Alunbruket

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Ädle oh Wälbetrodde Hr Inspector

bhestörning å läst?? få jag af H. Inspectorens sidsta bref fick
förnimma om then häftiga vådelds skadeliga afbrännande til wärckets
stora mehn och förlust, behr inspectoren giör al möjelig anstalt til
skade ståndets uprättande: i Bergcollegio har jag redan gjort ansökan
efter H. Inspectorens förslag. Eljest förekommer mig myckeit sälsamt
och underligit, at så litet malt efter Såthers berättelse är åtgangit
på krogen; befalles för then skul H. Inspectoren med sitt upseende
hålla then vid krogen varande inspeltatill behörig omsäga at jag icke
ther vid må lida skada och nachdehl.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Jag kan inte väl finna mig ther uthi, och vil altså at H. Inspectoren
efter en vid krogen förhållen noga upsicht, gifver mig vid handen i
hvad scik och stånd then är, at jag må blifva underrättad hvad ther af
at förvänta. Sammaledes och vil jag gerna vetta huru thet är med
tegelbruket, huru thet värcket drifves och hvad thet kan komma at kasta
af sig. Om alunnens fördehlachtigaste för yttrande låter H. Inspectoren
sig vara angelägen; och jag förblifver

Enö den 9 junu 1720
H.Inspectorens
wälwilligate
Christina Piper

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen