Brev 23 sept. 1720 från Christina Piper till Inspector Ryting

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

amonsieur
Monsieur 1 Inspecteur Ifvar
Ryting
..ahlunbruk

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

H. Inspector
Jagh har oppå landtRäntaren i Christanstads lähn bekommit Kong. Stats
contorets anordningh på 2000 daler silfvermynt, den iagh tänker till
30 de tunnans betahlande ........ och skall den H. Inspectorn tillsända
så snart iag får wetta om H. Inspectorn der om kommit med landshöfdingen
öfwerens eller ej. och till huru stoor summa den sigh kan bestiga;
der om skrefva Blyggekahren wille H. Inspectoren för migh beställa, efter
iagh så stoore icke kunnat fått på Ystads markcknadh;
Jagh sänder nu min stallmästare till vercks att bese de arbetshästarne H.
Inspectoren der hafwa emedan der de icke äro Wärde föda öfwer winteren, ¨
der då antingen till några fattige Bönder kunna bårtgifwas eller bort-
sällias och andra som iagh här wed gårdarne hafwer i stället H. Inspectoren
tillsändes; Efter hersgårse sedell wille H. Inspctorn till Bryggeriets
inrättande som iagh jierna såge med det första tage sin begynnelse,
eftersända till Cimbritshamn en der

På sidan:
Istellet för den här i begerite karen, wille H. Inspectoren beställa,
3 st a 3 t och 3 st. a 4 t. helt starcka så at kunna brukas at sälta
fläsk uti

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

en derwarande Bryggepanna, hwar till och tappen nu sändes, och skall till
en begynnellse 20 t: malt i nästkommande wecka sändas till Bruket och
wille H. Inspectorn hwad der till mehr behöfves som tunnor och dylikt
anskaffa, Inspectoren Baur som nu hitkomit berättar migh sigh ej hafwa
fått brefen som iag för 10 dagar sedan till H. Inspectorn sände för är
förleden onsdag efter huru der medh må vara veet iag intet.
Uthom detta förefaller mig nu att berätta att iagh låtit migh föreläsa
den Copiuer project till förehningen med Becken samt H. Inspectorn migh
d. 7 aug.på Stockholm tillsändt till min approbation; och som iagh
derwed något har att påminna; så ville H. Inspectorn låta migh wetta
1: hwar uti der 60 daler bestå, som deruti äro för Hwitemölla, tittat och
Kivicks fiskerätterna oppförde

På sidan:
det ville H. Inspectorn och giöra den anstalt att bönderne om kungs
Kivik?? må lyda inspect. Baur då han ville skicka dem med fiske vahror
eller bref hit till migh efter han besvärar sigh ej kunna få dem åstadh

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

oppförde, 2dra: de för 1/3 dehlarne af laxefisket oppförde 40 d.s. emedan
iag icke detta åhret icke heller före något haft som der emot svara kan;
3die: hwem i samma laxfiske har den ene 3de dehlen och om icke iagh det
helt och hållit kan låta drifwa; och 4e: om icke emot den afgift af
tegelbruket är oppfördt, Becken bör bestå de derpå giorde och giörande
byggning omkastningarna; om hwilket migh H. Inspectoren swar wäntar,
på det iag sedan må kunna samma förh migh confirmera och ville H. inspectorn
äfven låta migh vetta huru mycket åhllen gielldar af skadorne i åhr kan
sig bestiga, och om det lärer kunna svara emoot den summan jag ährh.
komma at betahla; Humbla till bryggeriet skall iag och här ifrån sända
migh förbet.
H. Inspctoren
Högestad de 23 sept 1720
Christina Piper

På sidan:
12 st. oordinarie sillfierdingar wille H. Inspectorn låta giöra och
hitsända med det snaraste till at salta fiskevahror uti.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen