Brev från Christina Piper 1 nov 1720 till inspector Ryting

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Efter H:r Ryttmästaren Beck hwarken Skreft- el.
muntel:n sig ännu uthlåtit angående
Förehningz Instrumentet, begiäres
nu att h:r Inspectorn honom än
en gångh wille honom det föreställa
at sedan det samma migh åter-
sända antingen det blifwa af ho-
nom stadtfästat eller intet;
Att herr Inspectorn med H:r Spetz Correspon-
derat om et nogare Öfwerenskomman-
de om thess 2ne Pannors arrenderande
är migh Kiert, efter jag förmodar det lända
mig till fördehl, om H:r Inspectorn den
till mig tillkommande åhr will lemna
under arrende, hafwandes iag befalt
min Cammererare med Spetz i Stock-

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

holm arrende Contractet sluta, och
hoppas att H:r Inspectorn det till
mitt bästa befrämiar, som iagh
här genom H:r Inspectorn har wehlat
recommendera.
Elliest begiäres och att H:r Inspectorn
wille så föranstalta, at de
30 t. Salt som från Carlshamn
till Kijwiik kommit och der
i Säckar för seglat ligger tillika
med några Tunnor som Baur i
behålldh hafwer må med godsenz
bönder i morgon eller om onsdagh
blifwa tädan hemptat och af H:r
Inspectorn i hoos sände Ladu fougdes
närwahro emottagit och de
30 t. Sälten quitterat, och det

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

öfrige Baur, och Säckarna sedan med
en wagn hitsända, williandes och
H:r Inspectorn äfwen låta Baur
få bonde wagnar / til / at med det sna-
raste de hoos honom i
behålldh wahrande Fiske Wahror
som och det tillwärkande muhr
sten till Krageholm afföra;
Bref hafwer den till godsen
antagne ladu fougden afsändes
mig att något om ladugårdens be-
skaffenhet underrätta och effter
see hwad som torde fordras och

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

H:r Inspectorens
Wälwildig
Hägerstadh d. 1
nov: A:o 1720
Christina Piper

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen