Brev från Christina Piper 24 november 1714 till sonens lärare

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

a
Monsieur
Monsr: Le Professeur
Jean Upmarck
a Upsala ./.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Höglärde Herr Professor

I anseende til then försorg, som Herr Professo=
ren drager för Gref Carl, kan iag intet under-
låta at gifwa honom wid handen, thet iag sinnad
är, låta Gref Carl öfwer Julehelgen wara här på
Storeforsa. Terminen, då resan ifrån Upsala skal gå
för sig, har iag utsatt til d. 15 Decembris, innewar.
Hwilken iag Herr Professoren på thet tiänstlige=
ste anmodar, at han af sin wanliga godhet obe-
. /. swärad

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

swärad behagade anställa et förhör med gref Carl
på thet man wid återkomsten må sen, huru mycket
han antingen af= eller tiltagit uti Studierna under
then tid han warit borta ifrån Upsala. Iag gör mig
thess utan försäkrad, at Herr Professoren intet låter
sig för swårt falla, at underrätta och föreskrifwa Korp.
Arnell, uti hwad stycken Gref Carl skal öfwad warda
medan han wistas på landet; thes emot iag åter
försäkrar Herr Professoren, at iag städze oföranderl.
lofwar
Höglärde Herr Professoren

Stureforsa d: 24. Nov:
1714 . /.
Evigt willigaste
Christina Piper

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen