Brev från Christina Piper 6 okt 1720 till inspector Ryting

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Herr inspector.
Här hves? sändes 6 t:5 skpp malt i förseglade säckar hwar oppå sätken
quittence meddehlas i nästkommande vecka skall mehra malt sändas så
at det ike heller skal tryta på det Brygeriet må med det snaraste
taga sin bygynnellse, och må h. inspectorn der ved som honom bäst
synes föranstalta; Skinnaren och hansmakaren har varit här at lewereras
till dem föllier här hwes med vagnarna 17 st. skinn dem de efter med
dem giordt allred? skohla semska och till klippnings förfärdiga. om
iag wettat att wed andrarum varit brukeligt så winter rågh hade iag

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

iag så skohlat förordnat at dags antagne ladufougden till dess skohlat
kommit dit men som det intet skier efter han på 3 weckor icke kan sin
nu hafwande beställningsslapen?? ty ville h. inspectoren om jordens
drifvande och besående denne gången föranstalta hvar till de begierte
6:t: råg här ifrån sändas skohla;
Det bohwetet som icke behöfwes till nästkommande åhrs uthsäde kan med
desse vagnar föllia hit tilbaka emoot quittence;
Hade herr inspctorn icke då han sidst war här uthlåtit sigs villia
draga försårgs om nödiga pengar till

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

till brukets drift för detta åhret till ändan, med dee orden att efter
nu mästadelen är tillredt hvad till detta åhret ........ och brännevedh
är wähl tillräckeligt i förrådh,
Så hade iag länge bud af om flera penningar giordt anstalt; och dem som iag
til andra angelägenheter användt der till lemnat oroede;
Jagh skall dock tillsee? att intet skall fehlas hvad som behöfvas; och
när de andra intresenterne hafva betalt allijsen? för deras andehlar
skall iag så laga att icke för min skall stå tillbaka, förmodas dock
at vederbörande lärer med dess infordrande hafwa fördrag till åhrets sluut,
så framt icke några förord.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

förord. befalla att allysen? skall uthbetahlas, då landshöfdingen
den påkallar; Här hoos? föllia tappen till bryggepannan och väntas med
detta bredt den begierte silefierdingarne tillbaka;
Jag ferk. Herr inspectorne ....
Christina Piper
Högstad d. 6
octob:1720

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen