Brev från Hine Haemens till Margareta Törnflycht 26 nov 1725

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Hennes Nåde
Högwälborne fruun
Fru Margreta Törneflyckt
detta
å Nynääs ödmiukaste

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Wällborne Fruu
Förnähme Fruu Swägerska.

Såsom iag med bedröfwelsse har måste förnimma fru swägerskan siukelige
tillstånd, Mycket fägesammer åter mig hugnat, at den högsta guden harr
.... hielpa fru Swägerskan till bettring som iag önskarr at Wohr Herre
wile welsigna och styrcka krafterna at fru Swägerska må i syn höga ålderr,
efter guds behag med good hälsa i många åhr hafwa syn förnöyelse härr
på joorden, och iag mig deraf fegna måå, emädan iag nu finner fru
Swägerskans serdeles benegenheet emot mig, hvilcket iag i vördsahmbt minne
draga skall och alltyd mig beflyta skall att kunna aftiena och nest hörsamlig
hälssning och den högsta gudens anbefallande lefwer iag framgient med all
estiem.
Wällborna fruu
och förnähmae fr Swägerska
Stockholm 26 9bris (november) beredwilligaste tienare
Hine..Haemens
a 1725

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen