Brev från Johan Örnberg 8 dec 1726

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högwällborne och nådige fru
Commercie rådinnan

Hans nåde herr landshöfdingen lofwar igenom bref att yttra sin tanke om widare
förlaget till wästerbottniska berg brincken; Herr Geniralen haar iag wäh.
sökt både i går och idag men ey fått tillfälle att råka honom. Hwad H.
Wittmarks räkning angår så är den länge sedan färdig; Herr Commissarien
Eckman lofwade att som i gåhr stiga inn uti h. Wittmarks contoir och
innhämta dess ultimati swar om det will beqwähma sig att i

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

i wännligheet afgiöra desse räkenskapper eller ey, hälst man elliest är
nödsakat att söka lag. wägar, hwad swar han bekommit kan iag ey weta emedan
iag sedan ey träffat honom hemma. Imedlertid berättade han ey kunna förtroo
sig till h. Brehmer s: så framt det komma till process :s alldenstund han
är een slächting uti Wittmarkske sterbhuset således, att h. Brehmers moor
och fr. Wittmarks moormor fr: Boye vore syskon; hwad härwid widare passerar
skall i Ödmiukheet med nästa berättas. Hökaren lofwa alldeeles fullgiöra
deeras uthgifna förskrifningar till inh. innom hwillcken tid

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

tid förmodeligen altsammans skall wara inne. Så snart som madame Ilis betalar
dee 1000 d: koparm: hon lofwat till inh. att afbörda sig, skola der för
räkning inställas i Banquen. Herr Direct: Scholten är ännu ey i staden, wid
dess ankomst skall påminnas om Backbruks medlen.
Bef. Wingreen kom nu på stunden inn och lärer i dag aflefwerera hwad som han
med sig infört.
Bref från Herr Pelarne berättar att der till föllje af eders nådes ordre
låtit försäkra på skieppet kalfwen s 2500 a 9 pro: r som är wederbör.
annorterat.
Skiepps: Klunder som förmennes hafwa drufworna med sig är ankommen

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

men till bläckhuus Udds tullen, men kan ey komma närmare alldenstund Iis
och mootwäder hindrar honom h. Hermens haar lofwat att hafwa omsorg om dess
oppskaffande der ifrån.
Herr Baron och håffmarskallcken Gustaf Duben är i herranom afsomnad för.
måndags efter middagen.
Herr stallmäst: Sparfwen filts fr grefwinna är neder kommen i barnsäng med
enn ung herr sohn, som mycket lärer fägna höga wederbörande förb. i öfrigt
eders nådes
Stockh. den 8 decemb: aller ödmiukaste
A 1726
tiänare
Johan Örnberg

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen