Brev från Johan Örnberg utan datum

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högwällbone och nådige fru
Commercie Rådinna
Så snart som penningarne inflyta af hökrarne, hwillcket förmodeligen lärer
skiee i nästa weckan, skola dee blifwe inlefwerwrade, för eders nådes räkning
i wäxell Banquens. Bef. Wingren haar efter nåd gunstig befallning fått
med sig uti den insände flaskan bernsteens ollia hwarföre är af Gustaf
Burtz. betalt oss 1:16 öre Wyn 1/2 anckaret tager han och med sig

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

sig. Herr Ryttemäst. Siegroot som äger sin indehlning uti Söderby hemmanet
påminner om innewarande åhrs ränta, och att den i laglig tid blifwer
lefwererad, hwillcket honom är lofwat.
Förnimer så wähl af Befallningsm. Wingren som elliest af andra tiende, det
eders nåde af opassligheet skall wara sängliggande hwillket af underdån
ödmiuk ömheet hierteligen beklagas, önskar att den högste guden täckes
nådeligen styrckia eders nådes krafter och återförlähna den förra hälsan
samt ännu uti många sielfbegiärlige åhr

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

åhr förlänga eders nådes lefnads dagar, sig sielf till ähra och eders nåde
med alla höga anhörige till önskeligit nöge och hugnad.
Bef. Wingren hafwer lefwererat daler 850:16 kopparmynt som för eders nådes
räkning äre insatte uti wäxell Banquin sammaledes harr han lefwererat daler
127 w: kmt, hwaraf hofslag. Meussells räkning af 42 daler och järn krehm.
Grabbes af 85: ... äre betalte, H. Hemens lofwar att afbörda sig 1/2 åhrs
interesse nu i dag eller sidst om måndag, hwillcka och strax skola
innsätties; elliest är sedan mitt ödmiuka sidsta ej något särdeles

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

särdeles passerat, mer änn att berättas det ryska ambassadeurens Serret:
skall i nat wara ihiählstucken på Skieppsbroon.
Förbl. med ödmiukaste respect och wördnad.
Eders nådes

Ödmiukaste
tiänare
Johan Örnberg

P:S: Bud påstunden
ankom Skiepp.
Klunder här på strömmen och förminnes att han hafwer så wähl eders nådes
som h. landshöfdingen Drufwer med sig.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen