Brev från Ryting 23 mars 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högwälborne nådigsta Fru grefw-
inna och öfwerste Marschalckinna

Jag har talat med wärkmästaren
Malmström och berättad honom Eders
Höggrefl. Nådes Nådigste utlåtelse
om tillökning på hans Lön, så
att den skulle blifwa femhun=
drade dal. årligen, men har

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

han änn intet welat förklara
sig wara nögd med samma Nå-
digste tillbiudande, uthan säger
att hwad som honom biudes från
Lofwerske bruket skall stiga till
otta eller Nio hundrade dal,R
årligen, och att till hans hus
håld årligen skall åtgå 600 d
smt, berättar eljest att han
rådfrågat sig hos sin Svärfa=
der som Rådd honom blifwa här
qwar, om han kan hafwa sin

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

ärliga utkomst; nu begierer
han tillstånd att få Resa till sin
Svärfader, och med samma till
Eders höggrefl.e Nåde, men han
skall få att Syssla på några
dagar så mycket, att han in=
tet skall komma till att re=
sa, för än Eders höggrefl.e Nå
de sådant Nådigt befaller.
iag Märcker nog att han will
åstad här i från, med mindre
han blir upwägder med mer
än han förtjäna och det wa-

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

re icke allenast Gravation för
Eders höggrefl. nådes Stat, utan
hade den efter fölgden och så, att
så Snart en eller annan får
raptus i hufwudet att öka si=
na inkomster så torde de på
hwarjehanda sätt söka kallelse
till andra bruk, hälst som här
är flere orolige hufwud, och
icke så fullkomliga i sin we-
tenskap som Malmström in
billar sig wara; den
Tjenst som han här kan giö-

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

ra och den otjänst han åstad=
komma kan dit han sig ärnar
gienom någon ändrings=
ti Kokningen,Raffineringen
och fyrsättningen, är till att
befara wederbörande genom
Spioner eller hemlig Correspon-
dence torde kunna utforska
fast Malmström blefwo här
qwar och på det sättet tor=
de hända att det inte lö=
nar mödan giöra mycken
möda angående hans qwar-

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

hållande, hälst om den Saken
skulle med större Kostnad Win=
nas än gienom slik o=
trohet de fremmande ju icke
Likawäl kunna winna deras
ändamål och Eders höggrefl.
nåde oroa och jemwäl nå
gon skada tillfoga; dock
under skattar denna min
Speculation Eders höggrefl.
Nåde högt uplyste och nå-
digaste ompröfwande.
Jag gissar eljest att när her-

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

rar Intressenterna uti Lof-
wers alunbruk intet finna
så stor skatt med Malmström
som han dem inbillar, eller
han med slik Capacitet som de
sig före ställa förmår bibehål
la deras om honom fattade pre
opinion att Pipan får ett
annat liud och Malmström
för sent komma i ånger öfwer
sitt giorda byte.
Jag har sedt hwad tillförande är
är gjord wid Lofwers bruk, och tror
neppeligen att Malmström

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

hunnit med att så långt jemt
och huru wida han kan hinna
med att förbettra hwad som i
ett eller annat måhl fela, så
att Eders höggrefl. nåde icke lärer
finna särdeles af saknad der
wid om Malmström will Resa
till wägs och begifwa sig här i
från i hwilket iag bord un=
derdånigen wid denna beskaffen=
heten föredragedt med förblif=
wande af ödmjukaste wörd=
nad.
Högwälborne nådigste fru gref=
winnan och öfwerste Marshalkinnan
underdånigste Er

Alunbruket
d 23 Mars 1741
I Ryting

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen