Brev från Ryting till Christina Piper 11 juli 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Det är en god Sak att härrarne
uti Kongl. Bergs Collegium behage
taga min ansökning uti noga
öfwerwägande, önskar att de
giorde sammaledes när andra
gifwa sig an och betänckte att
de månge anläggningar af Bruk
innan kort ruinera alla dess
ägare.
Commissionairen håller ären=
det för fullt alfwar, och berättar
mig huru alfwarsam och
försicktig han skall wisa sig
der utinnan, men befruck=
tar mäst att Nådige herr

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

P:S: Schiferen som iag angifwit, finnes
wästan för Cimbritzhamn, är den sam=
ma som nembd är, wara belägen
på Esperods egor, intet Långt från
Stens Hufwud; men den som
tales om uti blekingen, skall
kanskie Sökias effter uti Månen
afseendet der wid är allenast att
förekomma Borgmäster Brinck, i
den händelsen att han skulle haf=
wa, eller få, någon annan än den
nämnde uppenbarelsen, och komma der
med i dags Liuset, då iag säger Strax
att det är det samma som iag an=
gifwit.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

grefwen skall få ansöknin=
gen till Communication, för
än något widare kan åtgiö=
ras ,hwaremot Commission [? ?]
dock skall hafwa förut Lika
som någorlunda protesterat.
Det är en Rolig Comeedie ön=
skar att den må kunna Spe=
las till fullkommeligit nöije
och att man må få höra Specta=
torernes utlåtelse, när herr
Lindcrona kommer att agera
sin person.
Med skyldig wördnad förbls.
ädle Högacktad och gunstige Hr Sec.tr

Hörsammaste Eder
I Ryting

andrarums alunbruk
d 11 Julii 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Det ofullständiga brevet.
Följande ark 4 – 7 kommer i rätt följd, men det saknas både inledning och avslutning. (red anm).

i Mallmö och såg original Re=
solutionen, kunde iag intet
annat tyckia, änn at ju det ½
med annan hand är skrifwit änn
hela den öfrige delen af skriften,
åtminstonne är det med Swar=
tare bleck, men iche Plumpar eller grof=
heter af Pennan som warit der städes
Swårare, giör något till Swartare
Men bestyrkes uti denna Me=
ning så mycket mer, som ingen
människia tillförande i wärlden

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

hörd annat, änn at det skulle wara
allenast 1Rd; och wisande Copier
finnes, som intet annorlunda
tycke änn 1 Rd, ja alle de som
wid åhrlige Räkenskaperne blifwit
alligerade och utan motsagu wid
Gouvernementz och LandContoiren
accepterade innehålla det sam=
ma; och skulle det synas wara
underligit at Sal. Feltmarshall=
ken som befalt Inspectoren Dim=
berg uppbära acciden skulle af

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

egen myndighet befalla at 1Rd
allenast skulle uppbäras, när
1½ Rd wore af Kongl. Majts Resolve=
rat, och iche nemna orsaken till
åt skillnaden utan Simpliciter
beropa sig på Kongl.Mts Resoluti=
on; Lika så är det eftertracke=
ligit at när genom många se=
nare Kongl. Resolutioner, då weder=
börande sökt endring och efftergifft
den förra blifwit Confirmerat

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

at eij någon gång blifwit talad om
annat änn 1 Rd eller 1½ daler sm;
så at man eij annat presume-
ra kan änn at ju något Dolus
malus blifwit practicerad, men
af hwem är obekandt; alt
detta giör ingenting till Saken
i det tillstånd som den nu be=
ror, Men om Man i bör=
jan af Sakens anleggning be=
gierde at som Kongl. Maijts. Resoluti=
on lit A: hwilken förmår at

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen