Brev till Margareta Törnflycht 1 mars 1722

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högwällborne och nådige fru

Eders nådes höggunstighe bref af den 27 hujus beswaras härmed i ödmiukhet.
Kan ännu intet wenta huru det går med Isskiörningen, emedan dee karlarna
som äre accorderade att hugga upp den samma ännu ej har giedt beskeed från
sig om han är tiänlig tjock och om dee inkomma dragarne kunna utan fahra
vågas på iisen att kiöra honom till landz, som jag hörer af Olof så skall
det wara rätt fahrligt emedan som iisen wed stranderne hit åth är heel
landlöös, dessutan skall och sielfwe kiöre ifrån der han som tiockast är
ey wara meer än een twärhand tiock.
Hwad nu arbetsfoolket berätta widare derom skall härnedan ödmiukast wed
handen gifwes. Nu på stunden war karlen här som skall hugga iisen berättar
äfwen som Olof, att det är ännu ogiörligt att få honom i land, emedan han
är wed landet så swag att en meniskia utan lifsfahra ey kan komma på eller
af honom , dragaren äre altså åter utgången till Berga för denna gången,
med bref till Eldberg, att så snart tiän. blir och iisen blir så stadig att
man kan taa och föra honom åter insände den samma, derom iag och een dag
eller något föruth, skall lembna honom befallning

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

befallning, emedlertid haar iag tagit fram iskiällar nyckelln och om
wäderleeken så säger sig, dra all mögelig omsorg derföre att han kan bli
fyllter. Jag hörr att H. landshöfdingen tänker låta föra sin iis hem från
Hammarby siön, derest han skall wara något litet tiockare och säkrare att
föra till lands och det på wegnar emedan gatorna äre heel bara.
Om eders nåde och så behagare, så wäntas derom befallning på det iag får
sedan låta Berga fogden weeta hwad ååkdoon som bör insändas doch tycker mig
att den wägen lärer wara både swår och lång.
Elliest haar Hagenus kiöpt 4 pullfwer malört sallt, 2 skohld risgryn, 1
quarter Boomollia med annat, så att han således giör reedo för den insände
3 dahl. plåten.
Om spiken haar iag fådt den efterrättellsen att herrspik är een sort som
är emellan 4 och 5 tumb, han finnes och wara något längre änn 4 tumb men
ey så stadig, emedan 4 tumbs spik elliest kallas enkespik och brukas mäst
till skiepp byggerier, ty lärer det wara bäst att H. Bergmäst: Stockenström
beställer af rätt grof lächt spik, som är emellan 4 och 5 eller och näst
5 tumbs längd hwad den insände ashignationen angår, så kan ännu intet beskied
derom lembnas emedan

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

emedan som iag ännu ey råkat H. Lagm. Fehman fåhr ey heller swar derom förr
än i morgon. Unga grefwe Lillienstedts hufwud baner kommer ey heller denna
gången med, emedan som fodret som bör wara derom, ey hinner bli färdigt ty
sändes under förr begiärte järnstängerne med Anders i Wehlsiö uth den väga
som förr är nämdt 4 till 18 s. Hageus är något siuk, och haar nu i någre
dagar warit tämmel. krasslig, han giör sin ödmiuka uhrsächt och berr att eders
nåde ey tarr onådigt opp att han ey orckar swara på eders nådes bref utan
sänder allenast här innelygct een oppsatts på det som han nu kiöpt och
utsändt.
Mademeiselle Tingwallds ring fölljer här innelycht, kåstar för tillagd 1/4
crona gulld daler 3: 16 öre och arbetslöhn daler till sammans daler 12:16
kmt. Som iag till gullarbetaren jemte det förra han giort, nu betalt.
Åter haar iag haft anspråk om krogen är wed huuset, och det af een rätt
beskiedel. mann nbl. Bryggaren Tiwerman, han obligerar sig ey allenast att
hwart helltt åhr föuth claeira hyran, utan och cavera derföre att intet
oanständigt wäsende

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

å att eller annat sätt der skall föröfwas, iag haar lembnat honom eders nådes
tillförende åth andra lwmbnade swar, nem. att denne lägenheten ey å sådant
sätt som tillförende och till samma nährings idkande uthyres, men kan ey
slippa honom innan iag med några ord måste befwara eders nåde om swar härpå,
afwäntar altså med nästa hwad eders nåde täckes resolvera härtill.
Nyckellskåp nyckelln fölljer förseglad tillbaka. Förblifwandes i öferigt
med ödmiuk respect
eders nådes
ödmiukaste och hörsamste tiänare
Stockholm de 1 marti
Johan Örnbergh
A. 1722

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen