Brev till Margareta Törnflycht 14 dec 1726 från N Eldberg

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högwälborne och nådige fru!
Stadskutsken Jacob bekom iag i gårdagen bittida eders höga nådes befallning
att straxt skicka efter kiälkarne till eders nådes täckesläder ifrån
Stockholm och berättade han widare att i natt skulle komma folck ifrån
Nynääs som dem här ifrån afhämta skulle, men som iag nu serr ingen komma hit
ty skickar iag dem straxt medh trägårsgåssen till Nynääs, förmodandes eders
nåde det intet onådigt upptager

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Jag har efter eders nådes befalning, beordrat bönderne att emottaga dhe
333 famnar giersgårds, men dhe protestera mycket deremot, föregifwandes att
det är för mycket pålagt. Jag skall söckia på bästa sättet iag kan beqvämia
dem der till.
I gårdagen war mantals skrifningen här och lätt iag äfter nådig befallning
trägårsgåssen skrifwes.
Efter som eders höga nåde tänker att resa till Stockholm, så önskar iagh att
gudh tektes nådelig bewara eders nåde på wägen, hälst som iag af h. Riddelu
skrifwelse inhämtat att eders nåde warit opaslig hwilken berättelse mig af
hiertat

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Har ängslat guds beware eders höga nåde som är många fattigas moder.
Nu på stunden bekom iag eders nådes bref medh bonden i långholmen, och
blifa altså trägårsgossen nu hemma; efter nådig befalning har iag räknat
uth kiöttet till däjen 101 stycke att rökia och 8 små bittar liggia qwarre
i lacken. Cabbinets nyckeln följer här innelyckt till baka gudh den högste
han beware eders höge nåde komma wähl fram till Stockholm medh helsa och
sundhet. Och iag medh di uperste wördnat förblifwer eders höga nådes
aldraödmiukaste
tienare
N:Eldberg
Bergas.
14 dec
1726

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen