Brev till Margareta Törnflycht 3 nov 1721 från J.A.Meyerfeldt

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Wällb Fruu
Fruu Margareta
Törnflyckt
tienst.
a Nynähs

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högwelbohrne fru commercie Rådska
min högährade kieraste fru måhr

Det fengnar oss båda mig och min k. hustru at förnimma uti mk:fr. måhrs
kirkomna bref, daterade de 11 october som iag idag erhollit, at wor kirra fr
mahr gudskilofw måhr väll, hwarhwid d. högsta långliga åhr wil uphålla min k:
fr: måhr, iag kan och intet nog förundra mig, at min bref af augusti monat
daterade, intet min k:FR: måhr er komma til hands, hwarutinne iag efwen wäll
heer willa förnimma, huru m:k fr: måhr wille behaga at befalla om de peningar
som iag haar fåt tel låns af m k fr: måhr, och skulle hovsambt beh, om det
intet skulle incommodera min kirra fr: måhr, at det kunna bliefwe til näst-
kommande påsk dag på .... hwilka där so wäll capital som intresse af mig
riktig på min kerra fr: mårs befalning skall afbetalas hwar min fr: måhr
dem begehver?? i holland, Hamburg, eller i Stockholm, ty emot den tyden haar iag
wissa capitalier at emotaga men skulle min fr. mår det intet behaga, so
änge at låta anstå der med, so bede iag bara en lit dilation at iag der om
annostedes kan föranstalta, so skal det doch efter min kärra fru mohrs

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

befalning och behag, för, förnoiges, på det iag måh conservera min credit,
hoss min nådige kerra fru måhr hwarmed iag förblifwer med allwordnad alstedes
Min högtährade kirraste fru måhr
Hovsamste och trognaste
tienare
Stalstund
den 3 november 1721
J.A. Meyerfeldt
m k: hustru anmehler sin hovsamt helsning och recmmendera wie oss båda
uti wår k:fr: måhrs grace
Gudskilof at freden är faststelt, så at hwar och en nu kan komma til sit och
handel och wandel uti sin gån och förra stånde
wår helsning och til alla kerra anhörige beer iag tienst: att anmehla.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen