Brev till Margareta Törnflycht den 21 aug 1725

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Hesslebyholm d 21 aug: 1725
Min nådigste och kiäresta fru moder.
Jag hafer med största gläder förnummit min nådige fru moders nåd emot mig
gienom gen: Major Lövens bref och som iag der igenom så till sägandes fått
ett nytt lyf så den iag ej finna ord noog till betygande af min ödmiukaste
tacksamheet för att så nådigt och moderliget hierta. iag skulle wäl
siälf giöra detta munteligen och personligen omfmbna i ödmiukhet min
nådige

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

fru moders knäen, men beder att iag nådigst ursechtas måtte efter min
hustru nu på 3tie weckan warit öfermåttan illa siuk så att iag måst hemta
Wultten hyt ut och finnes hoon hafa fått en swår sullnad eft. opotiem i
högre sidan efter en öfermåttan stord colique så att iag ogiörligen kan
komma här ifrån förr än iag får ser någon änring med henne.
Peh?? som den andra saken icke tåhl drögsmåhl så är nu min aldra ödmiukaste
böön att de 30000 d. kopp.m som min nådig fru moder mig desti.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

meser måtte till
3000 oafkastade
skickar twänne co
kan opfylla medså
wist kunna vara
behag och befallning,
Ekman och den ond
kappt.
fören slik stoor nåd fr
min aldra

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen