Carl Fredrik Piper brev till sin lärare 17 september 1710

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Monsieur
Monsieur Le Professeur Up=
mark
a
Upsala

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Edle och Höglärde Hr Professor samt Rector
Magnificence

Iag vet eij annat at förebära till ursächt
för min försummelse, än then enslighet uti
hwilken wij här lefwer, som höra hwarken nytt
eller gammalt, utan äro likasåsom uteslutne från
alt sällskap, och kunna altså wåra wänner
och Gynnare med intet skrifwärdigt fornöja.
Fast thette en sådan enskyllan är, som säges

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

wara ogiltig när iag betrachtar then plicht iag
Eders Magnificence skyldig är för all heder och
förmån iag i Upsala åtniöt, och eij med fåå
ord förmäla kan, så är iag likwäl i thet hopp,
at EdersMagnificence är förut försäkrad om
min wänskap och trohet, hwilken iag med skrifwan=
de eij så yttra kan, att den jiu i sielfwa werket
större är. Hwad mina studier widkommerså giör
iag mina dagswärken uti fyrtio och andra sysslor eij
annorlunda än Abdolonimus uti sin lilla trägård,
för hwilken han kom till heder och konungsligt wär-

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

de. Thetta Landtsättet att tala faller mig
in, emedan iag utom min kammare mäst
hörer talas om dagswärken: hwarföre Eders
Magnificence eij måste undra, att iag längtar
till Upsala hwarest iag wid alla tillfällen kan
förköfra och mundteligen betyga mig wara
Ängsöö dn 17 Septemb:Eders Magnificences
1710
Tienstskyldige Tienare
C:F:Piper.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen