Carl Fredrik Pipers brev till sin lärare 10 september 1712

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Monsieur Jean Upmark Pro=
fesseur Royal de L´Accademie
D´Upsala a
Upsala

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Höglärde Hr Professor
1712 d. 10 Sept.

Medan mig nu ett så godt tillfälle
gifwes kan iag eij underlåta med min-
dre jag måste affärda thessa rader till
Höglärde Hr Professorn min synnerlige go-
da wän och Gynnare. För några dagar
sedan hade Mamma bref ifrån Pappa,
som Gudi låf mår wäl, hwaruti låg thet-

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

ta innelychta till Höglärde Hr Profes-
sorn. Och som thett kom till Mamma
Volante, så har iag thet med mitt pitzer
förseglat. För otta dagar sedan reste
Hr Steuchtill Skåne och lär nu snart
komma tillbaka igen. I öfwrigt lefwer
iag altid.
Sturfors dn 10 Sep:Höglärde H Professorns

Hörsamme Tienare
Carl Frederic Piper

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen