Christina Piper 11 september 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högaktade Herr Directeur

Hwid närmare eftersinnande att michelsmässan
snart tillstundar, på hwilken tjd, wärkmä-
staren Malmström haft sitt afseende
med sin sidsta skrifteliga upsägelse, der
utj han hotar med bortgång, antingen
honom afskied medelas eller
eij, finner jag ganska nödigt,
att utan minsta försummelse
wid Kong Landshöfdinge Embetet
förbiuda resan, samt anhålla
om sådant förbuds kungiörelse
genom wederbörande Crono-
Betiente.
Hos gående skrift har iag till
den ändan underskrifwit samt
bifogat Malmströms upsägelse
jemte utdrag af wärkmästare
Instructioner, hwarmedelst ho-
nom all frihet, till annat Eng-
gement betagen är, och tillika

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

anfört, mina tid efter annan, honom
lämnade förbättringar och hans oan-
ständiga upförande deremot.
Jag will wäl således eij an-
nat förmoda, än ju Hr Lands-
Höfdingen lärer wisa all benä
-genhet utj thet begiärte, dock
som ett er annat inkast, torde
behöfwa närmare underrättelse,
och muntel. insinuation altid gif(we)r
mera ljus i Saken samt befor-
drar wänskapen; Så nödigas
jag härmedelst anmoda Hr Directeu-
ren sig thet beswäret åtaga
och sielf Personligen min
ansökning ingifwa jemte
Min skyldiga Hälsning förmä-
lande, och ther på ett benäget
swar efter åstundan mig förskaffa.
Utdraget af Instructionen beha-
gade herr Directeuren jemte Cam-
mereraren Broome besanna,
emedan iag af then samme,
eij wid hands äger någon vidimerad
afskrift.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Thet kan icke skada att min ansökning
hålles tyst och att förbudet, ganska
oförtänkt, Malmström förekommer
kunde såsom öfwertygande bewis,
att man alfwarsamt nu mera
med honom menar, honom
och androm till warnagel.
Enär herr Directeuren förrättat
ärendet wäntar jag dess skyndesam-
ma swar.
För ett par dagar sedan bekom
jag närlagde Häradshöfding Löfgrens
notification om en skog delning
Efweröds by emillan, hwaräst iag
lärer äga något hemman. Thetta
är för mig aldeles främmande
och Inspectoren Brock, som är owan
wid sådane Saker, torde eij heller
dermed komma särdeles fort
Således måste jag äfwen hur-
utinnan ålita herr Directeuren
att in termino ex loco d 22 hujus
sig infinna och min tillständiga
rätt bevaka, efter the omständlig-
heter som herr Directeuren före-
finna lärer, sådan han förut

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

låter för sig kalla Bonder och
inhämtat rätta sammanhan-
get. Herr Directeuren torde
och gifwa sig tillfälle nu under
upresan till Christianstad, att
tala härom, med Herr Härads-
höfdingen Löfgren samt ock
med bemelte Herr Härads-
höfding sluteligen öfwerens
komma, att en wiss dag blifr
utsatt till undersökningen
wid Torup.
För öfwrigit är jag med sär-
deles nöje
Högacktade Herr Directeurens

Tienstwilligsta
Christina Piper
Krageholm 11
Sept. 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen