Christina Piper 13 (?) 1736

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högtährade Hr Inspector

Utaf de Discourser som Hr Majoren
Beck haft med min högtährade Kjäraste Hr Sohn
om Torups utbrytning, har jag ungefärligen
förstådt at herrar Beckarne gjerna lära
wehla denna gången ewitera slut, om de
förmå eller tiltro sig, nu som senast
skjedde, uti Bytes affairen, fast Hr
Majoren så Directe ej yttrat hwad han ellr
dess Syskon föra i skjöetet. Nu som jag
har Hr wice Presidenten Silfwerschiöld hos
mig at uti denne så wähl som andra
angelägenheter rådföra mig, så woro
mig högst nödigt weta: om Hr In=

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

spectoren sedermera antingen sjelf eller genom
någon annan fådt förnimma något af
deras förehafwanden nemblingen till hwad de sig
kunna hafwa, til en eller annan, i denna Sak
yttrat: antingen de wehla fullgjöra bytet
eller intet, eller huru herrar Beckiske
Interessenterne sinnade äro til det nu före=
stående: samt om de antingen förskaf=
fat sig, eller tänke förskaffa sig, goda
män, af hwilka de lära blifwa, med
mehra. Skulle Hr Inspectoren ock
inte hafwa förmärckt något, men an=
tingen Directe eller in directe ännu kunna
underrätta sig, dock på sådant sätt
som intet förmärkes af hwad man

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

påsyftar, woro det mig ganska kjärt
til at ock ungefärlig rätta mig derefter
förut, innan det kommer til sjelfwa
gjerningen. uti detta föreseer jag mig
Hr Inspectorens försichtiga utforskande
samt wäntar ju förr ju häldre benäget
swar.
Sedermehra som jag hördt at Hr Inspec-
toren intet kan framskaffa så mycken
steen som ärnadt warit til grundwa=
lens och kjällrarnes förfärdigande detta
åhr; Så har jag allenast wehlat weta
om Hr Inspectoren då i höst ärnar gjöra
någon begynnelse med stenens fram
förande, eller han will låta der med

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

til wintern anstå? För min dehl skulle jag
tyckja at om begynnelsen skjedde i höst dermed,
så woro det så mycket mera awancerat til
wintern då resten kunde framskaffas, än
om med all stenens framförande skulle up
skjutas till Wintern, då för mycket arbete
tilstötte på en gång: Om derföre Hr
Inspectoren ärnar antaga folck och förskaffar
nödiga hästar, som han wet, nu i höst til
detta förestående, eller om han ock der
med finner nödigt dröija deer jag
äfwen wähl få weta? Såsom jag med
nöije stedse är

Högtährade Hr Inspectorens

Krageholm d 13
Tienstwildig
(?) 1736
Christina Piper

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen