Christina Piper 15 nov 1735

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Herr Inspektor

Formedelst Hr Lagmannens
bortowarande, har iag icke
förän i aftons kunnat
låta uttaga stämning på
Hr Rosenkrantz, hwilken
så mycket angelägnare
är nu genast få com
municerad,som terminen
snart infaller, och man
ogiärna will underkasta
sig nya exceptioner.
Hr Inspectoren behagade
förthen skuld ofortöwat
företaga den anstalt
at någon betient afreser
till Hr Rosenkrantz och
öfwerlämnar honom
en vidimerad copia af stäm-

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

ningen, samt en afskrift
af inquisitionen, emot
Hr Rosenkrantzes attest,
på scrif:e original stäm-
niges hwilken iag må-
ste hafwa tillbaka
afskrifterne kunna wid
Bruket af Arsenius
förfärdigas medan
Betienten giör sig
resefärdig, och så snart
han kommer tillbaka
wäntar iag stämning
jemte Hr Inspectorens
bref genom expré.
Af denne långvariga och
starcka stårmen har
man funnit på desse
Mine skogar, mångfal-

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

digt wind(fäll)e och som på
mine andre skogar kring
Bruket, i änmer skada
lärer wara timmad
så förmodar iag och att
Hr Inspectoren alfwarsam-
ligen tillhåller Betien
terne dermed hafwa up-
seende så att windefället
må komma till min
nytta, deraf något,
tillräckeliget förråd kunde
upslås, framkiöras och
upsätias på Eljaröd, till
min framdeles förnöden-
het, och det öfriga an-
wändas till Bryghuset.
Emedlertjd wäntar iag
Hr Inspectorens under-
rättelse, huru högt

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

(windfälle) kan skattas
iag (förblifwer) med nöje
Hr Inspectorens

Krageholm d. 15
Januarii 1735
Tienstwilligste
Christina Piper

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen