Christina Piper 16 mars 1736

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Hr Inspectoren

Af hoos gående ven: Consistorii
originle bref dat. Lund d 18 (?)
hujus, kan Hr Inspectoren
inhämta bemelte Consistorii
begiäran, at wedufogden
Oluf Norman, som länge hyst,
och ännu hyser farlige och högst
skadelige willomeningar emot
wår rena Evangeliska läro och
dermed, hwarken genom åtwar-
ningar el:r werldsligit straff, afstå
will, utan alt framgent fort-
far i sin willo, och iämwäl
andra af enfaldigt folk, der
i Församblingen, förleder
till samma willfarelse, måtte
ju förr ju häldre ifrån Ahlun-

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Bruket blifwa förwist, på det
eij flere i församblingen af
hans willfarande meningar
må blifwa intagne och ifrån
det sanna Evangeliska liuset
bortförde blifwa.
Nu som hwars och ens skyldighet
fordrar, at efter yttersta förmåga
och krafter, hindra, afwärja och
utrota alt det som är stridan-
de emot wår rena Christeliga
religion, så är eij eller mindre
nådigt, at wij från oss skilie
sådane wår Christelige religions
skamfläckar, som utan försyn,
både uppenbarligen och hem-
ligen, försmäda Församblin-
gen, förackta Salighets medeln
och deras Högstnådiga och dyra wär-
de, ju wände up och ned på
hela wår Salighets ordning
hoos de enfaldige, om de allenast
obehindrade finge sitt onda
upsåt fullborda. Jag har alt-

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

derföre funnit högst nödigt, at
icke allenast anförtro Hr In-
spectoren wärkställigheten af ven
Cosistorii begiäran, hwarigenom
Oluf Norman ofördröieligen
ifrån Ahlun Bruket må af-
skaffad blifwa, utan och tili-
ka begiära, at Hr Inspectoren
sammankallar menigheten,
och på tjenligt samt tydeliget
sätt, till följe och i anledning
så wäl af ven: Consistorii bref,
som ock denne min befallning
samma menighet kund-
giöra, de rättmätige ordsaker
hwarföre man nödgas
så alfwarsamt fortfara emot
Norman, sedan så många war-
ningar, förmaningar och bestraf-
ningar eij något hoos honom
förmått at uträtta, de enfaldige
till et skadeliget exempel, som
des Hårdnackenhet försmädeli-
ge utlåtelser,syndiga ståndacktig-

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

het och smickeracktiga låckande,
förnimma stadigt höra, och
sig deröfwer förundra samt
lättel. deraf, förförda blifwa
kunde.
Jag wäntar Hr Inspectorens utför-
liga berättelse om wärckställig-
het skyndesamt jemte ven
Consistorii bref tillbaka och
förblifwer

Hr Inspectorens
Tienstwilligaste

Christina Piper
Krageholm 16
Martii 1736

längre än till Påsk får Normans
hustru icke förblifwa på wärket, eme-
dan Norman ändå altjd giöra sig ären-
de att komma till henne men
han måste ofördärfwat bortdrifwas.

Inspect:Ryting

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen