Christina Piper 17 dec 1739

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Min älskelig kiäresta herr son

Med förra posten undfick jag din sendande wallere inlaga till bergcolleie angånde hans förrätning. Kan intet wara mig misshageligt hwar han om skogplatering, ware nådig at han förmade för collie at då låte afgå¨till wederbörande alfwarsamma order at fulgiöras och icke de allenst utan de skadeliga jurrn gätterna som giör en obotelig skada på skogarna iag har alfwarsamt påmint derom och kan intet beskylla honom at icke han har lagt handen der wid, uti christiansta län har temlig uträtta dem men Mallmos län har han åtskilliga gånger skrifwit

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

men intet fått swar derpå iag bad honom gifwa till kiänna i Collie det han lofwade emdler tid är nådit på högere ort di leger handen wid, det min Kiäre son will wallerius anmoda han will draga försorg derom skänka böckeskogar är alf för kostbara för de jure som äter up di unga plantorna som wexa efter ollone. Med nesta post skall iag låta weta widare om hans utlåtelse bergmestarn war hos mig och bereta at han warit wid Lofvers bruk ner Prockenström har skattlagt till Cronnan, lär berättelssen wara till Collie då kommit wore wäl min kiära son finge en copia deraf, och finge till förklaring der öfwer. Wi äro till slut snart af detta åhr som vi nog har at oss på

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

mina war och en sin del deraf. Gud den högste är bäst bekant hwad oss till kommande åhr oss lär öfwer gå Swerge med dess under såttare som förspörjes med alfwar lagas till krigrustning det är för gud intet omögeligt med liten mackt härlya som egenom många, allerst wårt förtroende till honom med förtröstan och till försickt honom derom anhåller med bön och bättring oss omwender och intet framherdar med upbara synder honom emot bryta. Så at det intet med oss går som med judarnas förstörning, di lär måte hafwa någon hemlig uppenbarelse uti sina förslager efter di så fulföllier sina diseinner?? med Turkar och fransses hielp, med den förra lär di intet hafwa fred Russland, efter di på denna sidan sitt förtroende hafwa till dem ännu om det intet af mig är förmetet att begera weta

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

om stenderna gifwit sitt bidfall till denna till rustning som är skied det än widare skir skall eller om det giöres af egit beråd af rickens ständers fulmektiga rickes råden så kallade och hwad som hörres af Tessin hwad mandater han i Frankrike för swerie, uträttar det serr så ut at gud icke med sin nåd stor oss bed at det har et swårt utsende med oss att vi intet wår egendom besitter utan med swårtra utgifter uti wår egendom der jemte med osäckerhet inom lecken lycktes iag begerer jerna weta min kiära herr sons tankar deruti at mig der efter rätta, allt sedan som Gahn kom uti bancen har iag intet funnit mit nöje uti hans bestellningar frucktar i vårt contor någon försumelse bli ege nenom hans andra bestelningar, som en

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

cammerare contre rätt förstå har iag alltid twifla och förut förrestelt mig, men som iag intet förskiuter gambla betienter i synersheet iag ingen orsack i den beskelning tilförer de hade intet misstronde til honom kunde hafwa, men som iag sedan min af resta uti en och annan angelegenhet intet funnit honom så actift?? i coraspondans som annors uti et och annat mål, och uti di dyra contors exspenserna ansenligt stiga för oss, begge di uti contor med Rossen till 1400 … Silf. åhrlig. Långt wida öfwer än uti Wosens tid och mycket mindre er för rättas der nu, iag är mycket bekymbrat hwad anstalt iag skall giöra för ändring der med till antaga en fremande dertill eller någon som kunde hafwa upsende

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

på contore och Rossen som lengst warit vid handlingarna, en sådan som warr uti någon bestelning wid com… werike och det förstodo så wet iag ingen der till nemna, eller det det finnes rådligast taga contore hit neder till mig under Bromens insende så frucktar iag det hindra honom vid bruckes affererna och han kunde intet seilf revedera sinna egna reckningar som är di största och mesta arbete för honom, iag har mig her utinom intet willa utlåta mig derom förän iag har fåt min kiära herr sons tanckar her om det bästa råde inhemta öfwer lag hos sielf och lemna mig sinna tanckar derom, dock uti särskielt memurial intet uti något sitt bref som iag alltid wid hand hos mig kan hafwa

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

jag fengner mig högelig at fru grefwinnan Mörner har hungna utaf di priser pulfren iag har till henne sendt, gud gifwe di hos henne fin wercken hade kunna sielga, iag skicka egenom Rossen iag delte med mig hos mig war i behåll till des iag fllera kan få, di kunde förwaras uti glasflaska deraf tages så mycket efter beskrifningen innehåller ner då uti di postioner finnes wara nytiga, afleg min helsning till sin fru swernor och Ulrica och barnen Eva och Stina beklagar mycket sin kiära faster siukdom , di förmedlar sin wördsamma helsning, iag förblef stedes till min död
Min älskelig kiera herr sons
Trogne moder
Christina Piper

Krageholm
7 desem
1739

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen