Christina Piper 17 juni 1739

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Monsieur
Monsieur . Inspecteur
Ryding
a
Alunburket

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

H Inspector

Wid min hemkomst ifrån bruket är mig berättat, huruledes Comtes Jerne
på Bollerup mycket blefwet misnöjda öfwer den hantering Eckardt nyl.
giord emedan han, skolat angripet några deras bönder och tillika
en prästemans drängar hwilka uppå Corntessernes skog hämtat lass
utan at de den ringaste skada giordt på mina el. Bruckets skogar
hwilket och hr inspektoren sielf mig berättade, Jag har alt derföre
närmare efter sinnat händelsen och finner at den iemte flera, lätteligen
buller och oro upwäcka kunna utom swart eftertahl och widriga omdömmen
i synnerhet när ingen villighet blifwer i ackt tagen af under

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Betienterna i deras förrättningar. jag tillstår ganska gierna at om någon
angrep mina bönder och icke hade dess säkrare bergs och fulla skiähl till
sitt företagande lät iag mig icke nöja med oförrätten och långt mindre .....
någon annan det tåla. hr inspectoren behagade alt derfore i sådana
omstendigheter anwända all sin flit at i mögeligaste måtto till nöje
bilägga saken, på det wederbörande må blifwa till fredsstälte igenom
hr inspectorens wanliga alfwarsamma åtvarningar hoppas iag en gång slippa
en hop klagomål, som betienterna mäst i otid upwäcka en annan sak är

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

det när skogs skada är å färde då friska trän hamlas el. fällas, men när
mina egne fattige bönders samla och plåcka sig sådant som ingen annan
nyttia kan dermed får man icke så hårdt medfara och om så är måste de
ifrån Glimminge bönder pantade ägor af Eckardt åter ställas.
I dag vill gud anträder iag resan till Helsingborg dit iag hr inspectorens
bref, förväntar om något förefaller iag förblifwer altid med nöje
hr Inspectorens
tienstwilligaste
Christina Piper
Krageholm d 17
junu 1739

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen