Christina Piper 18 juni 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Ädle och Högachtade Hr Directeur


Iag kan inte se hwad Bergs Tings=
Rätten war befogad at emottaga Wärckmä=
stare Malmströms så kallade upsägelses
skrift, emedan jag igenom Bergs= Tings=
Rätten, eller des medell, inte ingådt med
honom något Contract, utan det är Wärck=
mästaren Malmström witterligit at han
stadt sig med mig och af mig emottagit
Instruction samt kommet öfwer ens at,
i anledning af samme Instructions inne=
håll, förblifwa i min tjenst så länge jag
will: dermed har Wärckmästaren

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Malmström warit nöjd och bör så wara be=
synnerligen sedan jag så anseenligen förbättrat
des wilkor, den ena tiden efter den andra, sedan
den dagen han undfick fullmacht.
Hr Directeuren har derföre rätteligen swarat
uppå Communications Resolutionen och jag
inlåter mig inte uti något swars måhl
widare, hälst wärckmästaren Malmström,
utaf mit egit honom på Bruket lemnade
muntelige swar, wet hwar efter han bör
och kan rätta sig, stedse med nöije förblifwande
Ädle och Högachtade Hr Directeurens

Tienstwilligaste
Christina Piper
Toppeladugård
d. 18 Juni 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen