Christina Piper brev 6 oktober 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högacktad Herr Directeur

Af Herr Directeurens i går an-
komna bref, finner jag hurule
des Wärkmästaren Malmström
både förstäld, siuklig och ängslig
sig infunnit såsom bekymrad
öfwer sin fatiigdom, nu omsider
till känna gifwande: Hälst willie
blifwa qwar, allenast hans in-
komster kunde blifwa så tillräcke-
lige, at han deraf kan subsistera, hwar-
jemte han besynnerl. begär
at åter få träda till Sysslan igen
så länge, till des herr Landshöf-
dingens resol. utfaller. och
som herr Directeuren häröfwer
sig till rättelse, begiär mitt utlå-
tande, så swaras således, som
Malmström föreläsas kan.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Wärkmästaren Malmströms upförande,
har warit sådant, att han hwarken
medlidande, mindre någon grace el.
förbättring sig förtient giordt. Efter
dess egne skriftelige och håniske utlåtelse
har han redan i några åhr, gådt liksom
hafwande, med förderfwelig åtrå,
att komma uti mine uppenbara
Contraparters tienst. till honom
hafwa således mine contraparter
haft så stort förtroende, att de sin
wälfärd uti hands händer anförtro
welat. han åter å sin sida, till
dem, större omhet och trohet
för deras förkofring, än emot mig
som sitt härskap, hwars löhn ok
underhåld, han wärkel. Niutet.
Under en owäldig dommares be-
pröfwande, kan endast sådant
alt rättel. honom under ögonen
ställas och till dess odödeliga wan-
heder offentel. kunnigt blifwa
Canalen, hwarigenom han haft
sin anläggning, skall då eij mindre

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

uppenbaras jemtcorrespondencen, ,
som mig nu till fullo bekant är
Sådane Personer, som man minst
kan hända, ännu påtänker, skola
emot deras willie, få edeligen
uptäcka det ena med det andra,
sig och honom till skymf och
wanheder
Jag för min egen Person, såsom
Härskap, är mehr, ja så emfintel.
af honom lederad, och mig en maka
förmätenhet aldrig ärfarit: mitt
olämpande fordras altdenföre såsom
ärkänsla af reparation, som Malmströms
dumdristiga inbillning, sig ej föreställer.
Dock som Malmströms hustru
och små Barn, ej hafwa någon del
uti dess wanlijdne och falske
gärningar, will jag som en Christen
wara benägen till försonlig het,
så att herr Directeuren kan lämna
honom nu som förr, tillträdet
till Sysslan, men ej till dess resolu-
tion utfaller allena, utan som
ett skyldigt qwarblifwande, ty resolutio-
nen utfalla som den kan till el.
från, så giör den ingen ting till
Saken

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Saken. Skulle emot all förmodan ok
mögelihit resolveras: att Malmström
får resa: Så gifwes beswär till
känna emot resol. hwarmed
dess kraft och wärkan up hörer -
klagomåhl deröfwer, inlägges wad
till fataliernes bewarande i hofratten
men med merita, går iag
genast till Kong Berg Collegium ok
begär Berg TingsRätt, i hwilka
omständlig heter, om så wida
komma skall, Malmström får
röna utgången men om
han ärkänner sina felsteg, med
pålitelig och redelig ånger, will
jag när tiden blir för mig, men
ej efter föreskrifna reglor, för
Malmströms hustru och Barn
skull, deras utkomst för-
bättra, som iag finner
Malmström sig sielf förbättra
samt mig för sidt räta Härskap,
med pålitelig trohet ärkänner.
Jag förblifwer med nöje
Hogacktade herr Directeurens
Tienstwilligsta
Christina Piper
Krageholm 6
October, 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen