Christina Piper 24 feb 1738

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

À Monsieur
Monsieur L’Inspecteur
Ifwar Ryting
à Ahlunbruket

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högt ährade Hr Inspector

Den anstalt som Hr Inspectorn
så sorgfälligt gjordt angående Brän-
ne Kjörslan och fådt Landshöfdinge-
Embetets handräckning uppå, är mig
icke allenast til fullkommeligit nöije
utan jag wille önska at och den måtte
hafwa en god wärkan. Men af alt är
wäl den säkrast som föreslås med
fordrets Conservation til egne draga
re, derest dette woro en gjörlig
ting för de många Creaturens
skull. Jag har icke des mindre
med denna dags påst skrifwit Hr

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Cammereraren Broome til om
detta ährendet, och begjärt at han
med Brocken wille härom öfwer-
lägga på hwad sätt fodret menage
ras kan, och seer wäl förut, at
emedan oxarne ej kunna blifwa
sålde, at slacktningen, hwilken Hr
Cammereraren långt förut pro
ponerat, är den säkraste utwäg
som blifwa kan: Hr Inspectorn
behagade ock sjelf härom med honom
öfwer wäga, så at någon bespar
ning må warda i förråd på

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

fodret så at egna dragare kunna
brukas til et sådant quantum
nemb:n 20 par som Hr Inspectorn
föreslår. jag får nu se hwad
swar som här på wankar och hwad
Landshöfdinge Embetets publica
tion kunnat uträtta, Jag är
med nöije stedse

Högtährade Hr Inspectorns

Tjänstwilliggste

Krageholm d 24
Christina Piper
Febr. 1738.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen