Christina Piper 25 maj 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högahtad Hr Inspector


Utaf Hr Inspectorns bref förnimmes
at Wärckmästaren Malmström ännu icke
skall welat förklara sig wara nöjd med den
honom tilbudne tilökningen på löhnen så at
den skulle blifwa 500 pr Smt, utan säger
at det honom bjudes från Lowerske Bruket
skall stiga til Åtta- eller Nio- hundrade daler
åhrligen, hwar uppå til tjensteligit swar
länder, at som jag i anseende til sådane
omständigheter och dryga steeg, finner
nödigt at widare tahla med Hr Inspectorn
så har jag resolwerat at sjelf resa til Bruket
på et par dagar allena i följe med fröken

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Ewa och gref Nils, och, om det faller Hr
Inspectorn lägligit, logera på Djuröd.
Denna min resa will jag inrätta efter
Hr Inspectorns hemkomst från Hammenhög,
hwar om jag til swar på detta torde få under-
rättelse med Exprece tilbaka.
Emedlertid behagar Hr Inspectorn
intet låfwa Malmström något mehra
till, ej eller låta honom resa som han
begjärt til sin Swärfader eller hit til mig,
utan i det ställe gifwa honom mehra att sysla
och låtan förstå at jag ärnar mig til Bru-
ket med första då han kan få lägligare til-
fälle att sjelf andraga sin ansökning där,
derest han ej besinnar den förmohn som
honom redan til buden är.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Föröfwrigit är Hr Inspectorns utlåtelse
ganska eftertänckelig: at så framt detta
Malmströms uptåg nu lyckas för honom
til att blifwa upwägd med pengar för det
han skulle blifwa qwar, så kan en eller
annan gjöra samma försök som han
och dermed öka sina inkomster min staat
til största grawation i framtiden. Om
han ock skulle få det han åstundar eller
påsyftar, så wet gud om han derföre
blifwer thes trognare, sedan han redan
gjordt detta steeg, han kan igenom
himlig correspondence lika fullt uppen-
bara sin wetskap, hwarefter det Lower-
ska bruket obehindrat kan rätta sina brister

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

och än warande fehlachtigheter, så
framt hans kunskap kan wara dem
til tjänst. Men som den lärer wa-
ra måttelig nog, så seer jag nästan icke
huru det kan löhna mödan at hålla
honom längre qwar än til laga tid, då
man igenom här torde tillika undwika
alla widare Spioner och hemliga correson-
dencer, om både kokning Raffinering och
Fyrsättning wid bruket, hwarom jag
med det mehra sjelf tahla får och emed-
lertid med nöije stedse förblifwer
Högachtade Hr Inspectorns

Christina Piper
Krageholm 25
Maji 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen