Christina Piper 29 september 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högachtade Hr Directeur

Det hafver Byggmästaren
Mokelten gifwit til kjänna huruledes
han nu mera aldeles gjort ifrån sig
arbetet wed Nya Steenhuset, och således
färdig med sit folck at flyttja derifrån
i desse dagar hwilket jag honom ej
förhindra kan, sedan han husets bygg-
nad ifrån sig lefwererat hafwer
som will gud d 7 nästkde Octob. skje
skall. Men som det tjänar till
huusets säkerhet för elaka Menniskor
och annat löst partie som kan gjöra det
skada, nu då det så obebodt blifr
och det låfwade Steengjärdet, efter
Trädgårdsmästarens utstakning

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

blifwer färdigt uti innewarande höst,
hwarpå jag, emot förmodan, förnimmer
ingen begynnelse ännu wara gjord;
Ty har jag, för at få fred omkring
huset, omöjeligen kunnat undgå at
härigenom gjöra hos Hr Directeuren
nödig påminnelse om bemelte steen-
gjärde, och at thet samma ofördröjeli-
gen måtte blifwa förfärdigat, såsom
Hr Directeuren mig försäkradt.
Ty om jag än sätter et partie folck
uti huset för at wackta det sam-
ma, öfwer wintern, såsom nödigt
är, så står ändå huset blådt och
bart på wida fältet utan ringaste
stängsell, med mindre icke bemte
Steengjärde blifwer upsatt, såsom
omtalt warit. Detta steengjärde

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

måste ock så wähl satt warda, at det
blir et gjordt arbete på en gång, hwarföre
en god Stenläggare, för betahlning, thär
til tagas måste, jämte det at stenen för
för betahlning framföras får efter
nogaste betingning, förutan hwad
Bönderna kunna derwid uträtta
til at menagera Omkostnaden. Steen-
gjärdet måste wara så framt det
skall gjöra någon stängsel, 3 ahlr
högt, och hafwa derefter proportionerad
foth, som Hr Directeuren behagade
ordinera, samt arbetet genast
låta i wärcket ställa.
med påminnelser til Hr Secreteraren
Corsell angde Malmström är jag ganska
wähl nöjd. Har ock icke eller wid
Skogsdehlningens förrättande i Äfweröd at är-

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

indra då mit Interesse derwid blif-
wit til alla dehlar obserwerat, utan här-
med förklarar mit nöje deröfwer.
Angående mötet d 26 8br på Torup
har jag jämwäl tilskrifwit Inspectoren
Brock som derefter lärer rätta sig.

Iag förblifwer stedse och med nöje
Högachtade Hr Directeurens

Tjenstwilliggsta
Christina Piper
Krageholm 29
Sept: 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen