Christina Piper 3 sept 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högaktade herr Directeur

Mine påminnelser emot Malm-
ströms skamlösa förklaring
följa härjemte samt tillika
bref för Landshöfdin-
gen och Secreteraren.
Herr Landshöfdingens
bref, måste honom såsom
NB angelägit, i egne händer
lefwereras, som det ock är
dat: några dagar tillbaka
fram för mine påminnel-
ser, i henseende till dess inne
slutne wicktige innehåll, der-
före måste insinuationen skie
genom någon pålitelig per-
son, så framt herr Directeur-
rn eij sielf skulle kunna hafwa tid.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Att begynnelse är giord
med stens framkiörning,
är ganska wäl, och beder
tillika att med mu-
rens upsättning i aller-
giörligaste måtto må
skyndas,warandes
eij att förmodas att an-
drarums fattige Bönder,
här till något bidraga
kunna. Slutel. För-
blifwer iag stedse
Herr Directeurens

Tienstwilligaste
Christina Piper
Krageholm
Sept 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

PS. Skulle Herr Landshöfdingen eij wara hemma,
torde icke dess mindre och lika snart
ett benägit utslag winnas
utj min ansökning emot
Malmström, emedan Herr
Carsell, är en
artig man och wist sig
altid benägen utj mine
angelägenheter så ofta
jag honom ålitit.
Chart:sigill: paskriften glommes
eij heldre

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen