Christina Piper 5 maj 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

À Monsieur
Monsieur L’Inspecteur
Ifwar Ryting
à Ahlunbruket

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högachtade Hr Inspector.

Hos hr Häradshöfdingen Lindekrona
hade jag mit bud. Han war i Hammen-
hög och kommer ej derifrån till Ystad förr än
han fådt det andra Tinget til ända, som
skjer om 8 dagar ungefär. Uti det be-
kanta mahlet gaf han mig godt och
wänligit swar, samt låfwade alt för gjer-
na skohla fullgjöra min begjäran till
mit nöije, så snart Borg Mästare B
kommer hem från Blekingen, hwilket lärer
förmodel. skje om 8 dagars tid eller ock
desförinnan, da Hr Häradshöfdingen genast
låfwar skohla utforska ährendet etc.ra
uti all säker- och tyst- het, utan

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

at BorgM. skall förstå hwarpå han syfftar.
Nu som Hr Inspectoren har nödigt at
wara tilstädes den 28 hujus uti Hammenhög
uti Stridsbergs Concurhs-Sak, så seer jag
gjerna at Hr Inspectoren sjelf reser dit,
då är tilfälle med det samma och på en
gång öfwerlägga med Hr Häradshöfdingen
om dess Ansökningarnes inrättande
uti de mahl som Hr Häradshöfdingen kan
hafwa Hr Inspectorens underrattelser
nödiga, så wäl som om Tolångas om-
standigheter och beqwämlighet, på det at
man må winna tiden och emedlertid haf-
wa alt på reda händer, emedan Hr
Häradshöfdingen så snart Hr Borg Mä-
staren kommer hem förmodeligen
skaffar sig tilräkeliga kundskaper
af des dehsein och det ställets

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

beskaffenhet.
mehra förefaller wid sammanwaron
Hr Inspectoren i dessa ährender til Min
förmohn, och dette har jag emedlertid
ej kunnat underlåta wid handen
gifwa til Hr Inspectorens godtfin-
nande, förblifwandes med nöije stedse

Högachtade Hr Inspectorens
Tjänstwilligaste

Christina Piper
Krageholm d 5 maji
1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

PS: Om grundwalen til Magazins Huset på min-
nes Hr Inspectoren och angående grafwen

i wåhn huset hwarest Altaret utan för
sacristian kommer at stå uti Andrarums Kyrkja,
påminner jag jämwäl om, sasom jag talt
med Hr Camrer Broome,
och för öfrigt behagade Hr Inspektoren
med en Andrarums bonde låta hit sända med för-
sta uti denna weka 3 à 4 skjepper osläckt-
kalck som här skall brukas.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen