Christina Piper 7 augusti 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högachtade Hr Directeur

Här innelyckt öfwersändes den
act som i går från Christianstads
Landshofdinge Embete inkom an=
gående Kyrkjoherden Torrens kla=
gomål öfwer Prästerättigheternes
förhållande af Torups gård til
Raflunda försambling, med
tjenstel. begjäran Hr Directeuren
behagade upsätja hwad ther på
swaras bör, i anledning af

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

then underrättelse som han har
af långliga tider tilbaka, hwil=
ket jag sedermehra til behörigt
swar får insända.
Jag är med nöije
Högachtade Hr Directeurens

Christina Piper
Krageholm 7
aug. 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

PS: Jag sänder Trägårds Mästaren Mr.
Jean Limburg harifrån til Hr Directeuren
at underwisas om Trägårds plassens
utseende och utstakande wid Nya Huset
bedjandes at sedan plassen blifwit ut
stakad på alla 3 sidorne om kring huset,
at then ock måtte blifwa med steen=
gjärde instängd, hwarefter man
sedan med Planeringen får avan=
cera.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen