Christina Piper 8 september 1741

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

À Monsieur
Monsieur Ifwar Ryting
Directeur des Mines
à Ahlunbruket

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högachtade herr Directeur

Med nöije har jag förnummit at
grafwen uti Andrarums Kyrja, likmä-
tigt min befallning, blifwit färdig. Nu
behagade Hr Directeuren jämwäl draga den
försorg at Beckarnes lik, som stådt ofwan
jord i Kyrjan i så långan tid, måtte med
thet skyndsammaste, uti bemelte graf
nedsatta warda, wid en sida, så at the
ej må taga för mycket Rum bort för
them som hädanefter kunna nedsatte
blifwa. Rummet hwarest the g.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

liken stådt låter Hr Directeuren städa
af och skranket borttaga, så at ingån=
gen kan blifwa ledig och obehindrad ige=
nom then wästra dörren, såsom omtalt
warit. Och på thet at then dehlen af
församlingen , som får sine Rum och banck=
säten, öfwer grafwen, må thes friare
få utsikt i Kyrkjan och Prädikestohlen
samt en obehindrad hörrssel både ifrån
altar och Prädikestohl; så drager jag thet
förtroendet til Hr Directeuren, at han gjenast
låter uthugga walfwet eller den gamla
dörren ifrån bemelte graf, som förr warit
wodehnhuus, in i Kyrjan, så widt

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

och stort, at öpningen ej må förhindra
utsichten, utan at församblingen med
nöije på thet stället, så wäl som annor=
städes må kunna sitja och obehindradt
se prästen. wiljandes jag aldeles hafwa
utrögdt det som öfwer grafwen står
så som likbåhrar och dylikt, på det at
det Rummet må warda ledigt som
sig bör för allehanda skräp Kyrkjan
tilhörigt, kunnandes et Rum på
Kyrkjogården, uti et hörn, utsees hwar
på sådant sätjas kan, hwilket Hr
Directeuren låter öfwerbygga med
et tjänligit huus, hwar bredewid et

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rum jämwäl under samma Tak byggjas
kan som de dödas behn kunna kastas
uti, som annars ligga och kringströs
på Kyrkjogården. Detta är jag mohn
om at winna sin obehindrade fulbordan
med det första, ber förthen skull at Hr
Directeuren äfwen wille åtaga sig denna
Möda, så at jag med det första får
förnimma samma behageliga wärck=
stallighet såsom om grafwen.
Förblifwandes med alt nöije
Högachtade Hr Directeurens

Krageholm 8
Sept: 1747
Christina Piper


PS: Om det befinnes at några andra lik än Beckarnas stå inom
skranket, hwilka af en eller annan kunnat titsatta blifwit såsom
barn eller andras lik, så skola the ej nedsätjas uti Min
graf, utan nedsättjas i Kyrkjogården, the måge tilhöra hwem
de wilje , hwilket jag äfwen ärindra bordt.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen