Christina Piper 9 sept 1736

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Hr Inspectorn

Emedan jag i främmandes när=
waro, wid min afresa från
Eljaröd, eij kunde påminna
Hr Inspectoren, om en angele-
genhet, som i tjde besörjas
måtte, och eliest genom
dödsfall, låttel:ts widlöftig
het förordsaka torde; för-
denskull har jag härigenom
wänligen begiära welat,
Hr Inspectoren behagade ge-
nast resa till Hr Majoren
Beck på Torup och jämte
min hälsning förmälande
ärindra honom sitt löfte
at gienom egenhändig på=
skrift annotera, at iag min
förbindelse

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

förbindelse giordt till fyllest
hwilken annotation, efter Hr
Majorens egen utlåtelse och
försäkran, bör skie på min
till Hr Majoren lämnade
föskrifningdat Stockholm
d 18 Maii 1725 – hwilken wid sidsta
sammankomsten på Eljaröd
eij war wid handen. och på
det oftaniemde annotation, må
blifwa lika med Hr Majorens
mig lemnade attest, så
bifogas häriemte någre
rader hwarefter Hr Majorens
påskrift giöres kan till
min och de minas säker-
het i framtjden, då et
sådant document utan

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

påskrift mycken oreda upwäcka
kunde. slutel. wäntar
jag Hr Inspectorens tillför-
låteliga berättelse om wärk
ställigheten och förblifer
Hr Inspectorens
Tienstwilligaste

Krageholm
d. 9 Sept:1736
Christina Piper

P.S Efter mitt löfte, wille
Hr Inspectoren öfwerlef=
werera till Hr Öfwerste
Lieutenant Beckfrijs ock

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Hr Major Beck inneslutne vidi-
merade copia af deras mig
lämnade immissions skriftlig
dat: Ystad d 14 Julii 1736.
och
Project
Föreskrivne Högvälborna fru
Grefwinnans och Öfwerste
Marskalkinnas utj andre parter Christina Piper
till mig utfäste recomapance
och discretion, äro med
Tre Tusende Rd Smt till
mitt fullkomliga nöje
fullgiorda, som iag och
under d 28 aug 1736
quitterat - betygar
Ch Beck.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen