Christina Piper Brev 1 augusti 1719

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

H. Inspector.
H.Inspectorns bref af d. 23 julu har iagh ehrhållit tillstå med Stenberg
och Råders qiuttens på der till dem lefwererade 740 t: ahlun oppå sennare
påst skall mitt quittence med nästa H. Inspectorn sändas. Som och på de
till Ruter får vahrorne lefwererade 270 t: allenast herr Inspectorn med
nästa påst ville tillsända Såthen det med Richter slutne original Contractet
som han undvendigt som en verification till sine rächningar bör hafva och
äfwen quittence på den dehlen som H. Inspectorn der af under sin Disposition
tagit och inspector Baurs quittence som han bör gifwa på så mycket som han
der af at toback, brännvinet och maltet till krogen emoottagit med mehra.
H. Raders och Kruck lemnas ingen ahlun uthan mina alsignationer och är den
finare redan betalter genom en ved namn Hamell i Ystad för de 21 t: som
Såthen förledit åhr af honom lånt.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

lånt.
Den för ahlunevercket löpande accicen för innewarande åhr skall iagh med
det snaraste söka at betahla, antingen här uti kongl. räntecammaren eller
der neder vad räntterjet och med nästa påst lemna H. Inspectoren derom
vist bekwidt allenast H. Inspectorn så snart H. Inspectorn behagar
commendera der peningar som han uthlagdt. omkost. för den dehlen af
Richters laddning som ej tillkommit efter den till Såthen afsände
rächnign, sedan det afdrages som i Calmare och betalt och Såthen genom
rächning i dag skall H. Inspectorn berätta så skulle samme penni. af honom
prompt betahlas. Dett ville och herr Inspectorn tillhålla inspectoren Baur
at infinna med sine förslager der av iag må kunna see hvadt ved krogen av consummerat till
ultimum juli, Jagh har detta begiert men icke det ringaste ännu sedt.
Och ville
her

(På tvären):

... och iag berättar huru mycket för 3:de tunnan belöper

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Herr Inspectorn äfwen af honom ...taga så många pening. som hoos honom
kunna vara influtne emot sitt quittence, och de samme sigh ifrån hans
rächningh debitera. Jag förkl.
H. Inspectorn
wälwildig
Christina Piper
Stockholm den
aug. an. 1719

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen