Christina Piper brev 10 aug 1720 till inspector Ryting

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Kuvert

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Ehreborne ock Wällbetrodde H:r Inspector

Utaf H:r Inspectorens sidsta månte
jag inhämta huru som förutan de
förr omskrefne 400 tunnor Ahlun
ännu 100 t. skall wara af H:r
Inspectoren bortslutna emot 24
Carol: tunnan; Men som jag redan
ifrån Engsöö ordres afgå låtit, det
ey mehra Ahlun skulle bort accorderas,
ock H:r Inspectoren ey haft mitt
bijfall en sådan handell at giöra
hwarken med den första eller senare
posten, så nödgas jag för det ringa
prijset det är lemnat före, så wäll
annihilera de 400 t: som de 100

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

tunnors handell, begiärandes H:r
Inspectoren wille så laga, at samma
begge Ahluneposter stå frije ock obe:
hindrade till min egen disposition
då jag innan kort nedkommandes
warder.
Angående Murstycket som legat till
grääswall ock betesmark under
andra mäns godhet, hwilken bönderna
i wåras instängt, Så synes mig
den kunde wäll / läggas / under Herregården
efter man kan giöra sig hopp om at
få deraf framdehles nog foder, Men
som det ey ännu är min proprie
ägendom, kan det också underställas
Ryttmästar Beckz behag, ock sist

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Inspectoren dermed giöra som
bäst synes. Äfwen kunde ey skada
om bönderna för sitt förseende blefwo
lagförde ock straffade.
Hwarmed förblif:r
Ehreborne och Wällbetrodde H:r Inspectorens
Wälwilig
Sturefors d. 10 aug:
1720
Christina Piper

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen