Christina Piper brev 11 januari 1740

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

a monsieur
Monsieur K. Inspecteur
Ifwar Ryting
å Ahlunbruket

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högachtade h Inspector

För hr Inspectorens trogna nyåhrs önskan tackar jag mycket tjänstel. och
derhas med fägnad betygar min hugnad öfwer then hälsa och wälgång som then
högsta högsta guden i thet förflutna åhret låtit hr. Inspectoren njuta.
Thet skall och wara min önskan tilbaka at then samma alswåldiga herran
täckes uti thetta ingågna nya och ännu mång påföljande åhr beständigt
uppehålla hr Inspectoren med sin.. omwårdnad uti all sielf önskelig säll
och lycksahlighet. Förblifwandes framgjent med heder och nöje.
Högachtade hr inspectorens
tjänstwilligaste
Krageholm 11 jan.
1740
Christina Piper

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen