Christina Piper brev 11 juni 1740

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

å monseiur
Monsieur h. inspecteur
Ifvar Ryting
å Ahlunbruket

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Ädel och högachtad hr Inspector
Sedan jag i förgårs fick hr inspectorens bref och omständeliga utlåtelser
angående förestående ansökningar, så har jag och det samma låtit communicera
Hr Häradsh. Lindekrona, som förklarade sig vara rätt glad deröfwer at de
hvad blekningen och cimbritzhamn widkommer kunna upsätjas utan at man
behöfwer draga ut tiden på bergm: B: hemkomst af hwilken han har ärindrar
sig hafwa hördt nästan samma underrättelse som den hwilken hr inspectoren
i sit bref anfördt. Hr häradshöfdingen L. will förthen skull i dessa dagar
arbeta ifrån sig sit tings-arbete på det sätt at han kan wara ledig på
måndag och tisdag

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

nästk-de samt de dagarne emploiera till upsättiandet af dess ansökningar. Och som
hr inspectoren til desse ansökningars upsätjande redan har så god underrättelse
, nembl. om Röstånga och Tolånga ahlun schiffer och den ortens beskaffenhet,
som åstundas kan och af nöden är; Ty behagade hr inspectoren i stället för
resa til desse ställen efter min senaste begjäran inrätta en resa til Ystad
och hr häradshöfdingen L: på söndags efter middagen, om så hr inspectoren
lägligit faller eller och allersist på måndags morgon då hr häradshövdingen
i sammanvaro med hr inspectoren om beskaffenheten af bemelte ställen, samt
hr inspectoren åter om blekning ske och Cimbritzhambn ske orterna uti hr.
häradshöfdingens närwaro, och således tilsammans kunna opsättja på stället

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

sådane ansökningar som efter et noga öfwerwägande rigtiga pröfwas til det
påsyftande andemåhlets ärnående, och jag förklarar at mig skjer både tjenst
och nöje om samma ansökningar med påsten från Ystad om tisdag blifwa
expedierade, hwarom jag med nöje afwäntar hr Inspectorens samt hr häradshöfdingens
angenähma swar och copior af expeditionen, underställandes där hos til hr
inspectorens (texten borta) goda gjöromåhl, antingen han sjelf eller bergsfogden
(vågar inte gissa hans namn) skulle underskrifwa dess ansökning, efter den .achon
(Vet inte vad han menar kanske franska.)
som hr häradsföfdingen wid ankomsten lärer taga sig tilfälle at invända.
Jag är Högtährade hr Inspectoren
Krageh. de 11 juni
1740
Tjänstwilligaste
Christina Piper

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen