Christina Piper brev 13 sept 1720

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Jagh ehrhindrar migh angående en pretention
som Consistorium i Lundh har hoos Backi-
ske Huuset och i Ahlunebruket om hwilcken
jag för min Oppresa förledit åhr stood
med Det genom H:r Inspectorn i handel
derföre som jag sedermehra intet något
derom hört; Ty får Jagh gierna nu
förnimma huru der med sedan blifwit
eller nu wara kan; Och der be-
skaffenheeten der af så wara, att man
med någon säkerheet med det kunde
komma i avred, det iag af H:r Inspec-
torn som samma affair har sig bekant
åstundar förnimma wille iag begiera
att H:r Inspectorn wille resa till Lund
samma saak till afgiörande befordra.
Elliest före faller mig och af H:r Inspec-

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

torn begiera det han wille låta migh
wetta huru många Oxar fulle wedh
Ladugården uthan 30 st. fåår iag tän-
kes öfwer wintren der hafwa, kunna
ställas, eller och huru många koor
uthan samma fåår i stället för oxar
kunde der öfwerfödas, och der iagh
resolverar mig att hafwa koor der
stadigt, hwem man då fulla till
deras ansingh antaga; antingen att
betiena sigh af en ladufougde som
wore gifft och kunde dess uthan drif-
wa Andrarums gårds Cultur. Hwilkens
hustru samma koor kunde emottaga
och effter wed mina andra gods giöra
förråd migh 3 lb Smör effter hwarie
koo åhrl. lefwerera, eller om man
något annat qwinfolk samma

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

koor fullo lemna at på förenämbde
sätt giöra rächnigh före; Huru
många steen man ungefähr kunde
på dyngan wed ladugården öfwer
winteren hafwa wille H:r Inspectorn
och låta mig wetta;
Det wille och H:r Inspectorn låta migh
genom sitt förslagh ungefähr wetta
huru mycken Spannemåhl till bruketz
drefft, neml. till min och de 3ne Silfwer
fieldske pannorna ifrån denna tiden
och till ny wext tillkommande åhr
blifwer requireres el. afsättias kan, och
äfwen hwad andra persedlar med materialer
och till Marquetenteriet kan för samma
tid ehrfordras och afsättias.
Jagh hoppas om 14 dagar alldra sidst kunne
lefwerera i Christianstad 2000 Dr Silf.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

till accijsens och 30de timmars betahlande
hoos gående wille H:r Inspectorn straxt
fortsända, och iagh wäntar H:r Inspec-
torns swar med budet på detta, medh
förblifwande
H:r Inspectorns
Wälwildig
Hägerstad d. 13
Sep: A:o 1720
Christina Piper

P.S. Det wille och H:r Inspectorn låta mig wetta huru
han Cronotionden af insockna bönderna förledit
åhr oppburit, effter mig här berättas, privilegierne
derom intet widare förmå, än hoos de bönder
som ligga i byn eller Wånga lagh medh
sielfwe herregårdarna; Om någre gode koor
deromkring kunna fåås och huru dyra de kunna
wara wille H:r Inspectorn låta mig wetta.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen