Christina Piper brev 16 oktober 1740

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Med påsten i går fick jag från min högt k.t (käraste) h.r (herr) sohn bref
och berättelse huru med min ansökning angående accisen awancerar . Det har
kommit så wida at h.r. secret: Höllingts uppå min ingifne supplique
(Ödmuk begäran) fådt ut hans kl M: (kunglig Majistäts) nådige remiss till
bergs och Cammar collegierne samt staats contoret, med mehra. Men som en
och annan swårighet möter, och jag märker at det ankommer uppå mer än blåtta
sägner uti Collegierne, som skohla gjora deras

I kanten:
P:S: En af wärkmästeren måste gjenast afsändas till landtmätaren, som kan
förmå honom at genast komma till bruket och detta förrätta.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

betänkningar tydeliga, så haar jag nu at en enskylt beskrifning på sjehlwa
bruket nödwändigt och med det första ärfordras, hwilken skall innehålla
brukets belägenhet med fyrar, luntkahr, brunnar canaler materil brått,
jordrymningar, de swåraste oarternes läger, jordresningarnes tiltagande,
panne och packhuus samt luut huus och mera til at dermed tydeligen
demonstrera Brukets beskaffenheter såsom ärfordras.
Jag har derföre måst affärda hofmästaren Öhrström med detta til at i
anledning af et medgifwit extract widare tahla med hr inspectoren, hälst
jag i detta swåra vågalaget ej welat beswära höö sjähl komma hit i detta
ährende til Krageholm, ehuru wäl jag muntel. önskat

I kanten:

besynnerl. som det intet upskåf tål och derest någon tid försummas
kommer det wederbörande til answar, hälst mädan det är mig nu så mycket
angelägnare som saken är under arbete och i full gång i Stockh: Jag sparar
intet några ducater till

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

I kanten:
landtmätaren,utan betahlar honom gjerna sin möda ellenast det kan skje
fort och skyndesamt, efter collegurnes betankningar skohla wara så långt
för riksdagen färdiga

i denna angelägenhet rådgjöra, men som det framdeles kan skje, när wärket
eller arbetet commer i gång will jag til dess bespara. Det kommer altså
derpå an, at en landtmätare gjenast fås, ehnär han träffas, som
ofördröjeligen begynner detta arbete. Hwarföre jag skohlat ombedja hr.
Inspectoren, han behagade foga den skyndesamma anstalt at en landtmätare
bliwer afhemtad til bruket som cartan gjöra kan, så tydelig som någonsin
gjörligit är, med alla små omständigheter. Ty dertil skall cartan tjäna at
man kan wisa hwad swårighet Andrarums ahlunbruk har emot andra bruk med den
beswärlige jordrymning af dess tiltagande åhr. samt långa transprterande
alt enär oh mehr som

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

backarne af materil bråtten frätas en i längden från bruket, så och at wisa
kostnader derwid och jämwäl wid watnets afledande medelst de kostsamma
canaler oh (afföringa med pumpa) tryckande beswär som detta gamla bruket äro
tillast bruksägaren til otrolig kostnad. Hwarom hofmästaren anbefalt är hr.
inspectoren ungefärligen widare berätta.
Hwad therföre til en skyndesam åtgjärd gjöras kan, det förlitar jag mig uppå
warde wärckstält och om gjörligaste får jag swar tilbaka, besynnerl. som
jag will lemna mit swar här uppå til stockh. så snart som skje kan.
Med nöje är jag stedse.
Högaktade hr inspektoren
Krageh. d 16 octob 1740 Christina Piper

i kanten:
at hans m st resol. kan utfalla. Här af som hr inspectorn ährendets
angelägenhet oh hwad tid jag har om jag skal uträtta nägot til min förmohn.

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen