Christina Piper brev 18 juni 1720

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Kuvert

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Wälbetrodde H:r Inspector!

Effter som H:r Camerer Wathz vid
handen gifw. H:r Berg mästaren re-
dan ifrån Stockholm afrest är, och
lärer nu redan förmodeligen
till Skånö wara anländ.
Alt så förmodar jag at H:r Inspe-

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

ctoren sielf lärer låta saken sig ange-
lägen wara med bruckz wärketz hög nödiga up-
rättande och skadeståndz ähr sättiande.
Och som H:r Inspectoren är nu när-
mare wijd handen at idka och drifwa alt
hwad sig igenom H:r Berg mästarens be-
arbetande kan uprättas och bearbetas,
så hyser jag thet förtroende til H:r In-
spectoren at han wil här om hafwa
al möjelig och nödig omsorg.
Och förblifwer
H:r Inspectorens
Wälwillig
Engzö d. 18 Junii
1720
Christina Piper

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen