Christina Piper brev 23 juni 1720

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Kuvert

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Ehreborne och Wählbetrodde H:r Inspector

Som iag genom skrifwelser så från Tyske
som Swenske orterne ehrfarer Huru som
Ahlunen dageligen till Priset aftager, hwar
till som mig i synnerhet berättas mästadelen
skall wara orsacken att den så wähl förle-
dit som detta åhret icke heller den wickt
som wanligit warit och den alla tider till-
baka hållit med mera; Ty / wet / iag intet andre
uth wägar och medehl att påfinna än först
fliteligen begiära det H:r Inspectoren
der på wille hafwa noga upsickt att
Ahlunnen som hädan effter tillwerkas
må i ricktige trään blifwa Packadt
med fuhl och Wanlig wicht, att H:r Inspe-
ctoren intit meer Alun försäljer utan
mine widare ordres utan hwad som hädan
effter tillwerkas i förwahr behåller och
effter Såthens anmodan till Ystadt in-

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

sänder att Oplägga, iag har befalt Såthen
att så många medel som till detta åhrs
Alunnebrukz drifft behöfwas effter handh
lefwerera, dett han låfwat, och will iag
då iag till Skåne med dett snaresta ned-
komma; Draga der om all sorg fällighet
att H:r Inspectoren skall till fullo blif:a
för sin hafwande fodran förnögdher;
Dett wille H:r Inspectoren och med dett
snareste lämna Såthen der nedre
wed anfodran behörige förslager för
detta åhr, som och hwad till åhretz slo.
Contante Penningar Spannmåhl och andre
waror behöfwas hwilkett alt iag honom
beordrat så draga försorgh som han dett
wed min nedkomst förswara will.
Jag förblif:r
H:r Inspectorens
Wälwildig
Engzöö d. 23 Junii
A:o 1720
Christina Piper

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

P: S: Eljest låter jag H:r Inspectoren
weta det jag innom nogra dagar
ämnar wara på Sturefors ock
Kort dereffter i Skåne

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen