Christina Piper brev 23 maj 1740

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

å monsieur
monsieur . Inspecteur
Ifvar Ryting
Ahlunbruket

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högährade hr Inspector
Jag uptager wäl som et gådt teckn, at intet berättas om brukets drift och
gång något, och anseer det som en behagelig tidning.Men som denna förflutna
swåra och hårda tiden / intil dess gud nu i dessa dagar hans namn vare äradt
förlänt oss rägn/ gjör mig bekymmersam om et och annat tilstötande, i anseende
till allmogens swaga mackt och swåra tilstånd som nog gud klagat dageli.
spörjes; Så behagade hr inspectoren med några ord berätta mig huru det
tilstår wid bruket besynnerl. om wedh är i förråd til en obe

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

hindrad drift, eller om / som jag nog frugtar före/ man får wara omtänckt
med egna dragare såsom förr är händt, framskotta någon framdeles?
Om folket äro friska, emedan sjukdommar /thes wäre/ allestädes spörjes, så
wäl här i landet som annerstädes uppeifrån?
Om hr inspectoren kunnat sedan vintren gick bort försköld och på stående
storm och owäder, med dylikt mehr, i brukets drift något hinder och saknad,
eller annan skada förmärckt, som jag nog föreställer mig annars ej kunna
hafwa aflupit, gud gifwe dock til det minsta?
Jag är med nöje stedse
Högtährade hr inspectorens
Krageh. den 23 maj
1740
Tienstwilligaste
Christina piper

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen